12/2015. számú NVB határozat - a T. T. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
   12/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a T. T. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 19/2015. (01.22.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 2014. január 22-én kelt 19/2015. (01.22.) OEVB számú határozatával a Veszprém Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben 2015. február 22. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő választáson beadványozó nyilvántartásba vételét visszautasította arra, hivatkozva, hogy az általa összegyűjtött érvényes ajánlások száma összesen 470 db volt. Ez nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 db-ot, így a jelölt nyilvántartásba vétel iránti kérelme nem felelt meg a nyilvántartásba vételre vonatkozó törvényi feltételeknek.
II.
Beadványozó 2015. január 25-én 22 óra 37 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben előadta, hogy az OEVB törvénysértő módon utasította el jelöltként történő nyilvántartásba vételét, mivel a határozat nem tartalmazott indoklást arra nézve, hogy a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások milyen okból minősültek érvénytelennek.
Beadványozó igazolási kérelmet is előterjesztett a fellebbezés határidőn túl történő benyújtása miatt. Állítása szerint 15 óra 45 perckor egy vírus támadta meg a számítógépét pont azelőtt, mielőtt a fellebbezést tartalmazó e-mailt elküldte volna. Ezen okból nem tudta tartani az aznap 16 órakor lejáró határidőt. Álláspontja szerint a „vírus támadás” önhibáján kívül jött létre, tehát az „ártatlansága miatt” a határidő nem jogvesztő, és ennek túllépése miatt nem marasztalható. Az érdemi ügyintézést megítélése szerint nem befolyásolja a határidő túllépése.
III.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 10. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz.
A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha az elkésett.
Tekintettel a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt három napos határidőre, beadványozó fellebbezésének legkésőbb 2015. január 25-én 16 órakor meg kellett volna érkeznie az OEVB-hez. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó fellebbezését 2015. január 25-én 22 óra 37 perckor nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. fent hivatkozott 10. § (1) bekezdése értelmében a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztőek, így igazolási kérelem benyújtásának nincsen helye.
A fentiek alapján a fellebbezés elkésett, érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. január 29.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke