12/2013. NVB határozat - J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
12/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság J. Cs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyíthatatlan halálos betegségben szenvedő felnőtt korúak orvosi segítséggel vethessenek véget az életüknek?”
 
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u .3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
 
Az Országos Választási Bizottság 79/2013. (VII. 9.) számú határozatával az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette, amely ellen kifogást nyújtottak be. A Kúria 2013. szeptember 3-án kelt, Knk.IV.37.504/2013/2. számú határozatában megállapította, hogy a kezdeményezés nem arra irányul, amelyet az Nsztv. 1. § (1) bekezdése a népi kezdeményezés céljaként meghatároz – nevezetesen, hogy az Országgyűlés az adott kérdést tűzze napirendjére és tárgyalja meg – hanem a megfogalmazásból eredően azt a látszatot kelti, hogy a választópolgárok aláírásukkal népszavazást kezdeményeznek. A kérdés megfogalmazása azt sugallja, hogy a választópolgárok fogják a kérdést az Országgyűlésre kötelező módon eldönteni. A Kúria megállapította továbbá, hogy a kérdésből nem következik, hogy ebben az esetben az Országgyűlés által tárgyalandó kérdésről van szó, a választópolgárok számára nem derül ki egyértelműen, hogy miről is döntenek. A népi kezdeményezésre feltett kérdés ezáltal alkalmas arra, hogy a választópolgárokat félrevezesse. Az Nsztv 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.
 
A Kúria megállapította, hogy a választópolgárok számára megtévesztő kérdés az Nsztv. 17. §-ába ütközik. A Kúria megerősítette továbbá azt, hogy a konkrét jogalkotásra és nem napirendre tűzésre irányuló népi kezdeményezés nem egyeztethető össze az Nsztv. 17. §-ával, mivel az ilyen tartalmú kezdeményezés megfogalmazása a választópolgár számára azt a téves látszatot kelti, mintha az aláírásgyűjtés alkalmával népszavazási kezdeményezést támogatna.
A fentiekben kifejtettek alapján a Kúria megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 79/2013. (VII. 9.) számú határozatát és a Bizottságot új eljárásra utasította.
A Nemzeti Választási Bizottság erre tekintettel az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és 17. §-án, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontján, a 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2013. október 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke