119/2010. OVB határozat - T. Cs. magánszemély kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
119/2010. határozata

 
 
Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 15. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdés d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a T. Cs. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot
 
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
 
I.
 
A beadványozó 2010. február 14-én a Ve. 77. § (1) bekezdésére alapozva nyújtott be kifogást arra hivatkozással, hogy a http://kupperandras.hu/kblog/kupperblog.html internetes oldalon található blogbejegyzés sérti a Ve. 3. § d) pontját, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
A kifogástevő álláspontja szerint „Kupper András XI. kerületi fideszes képviselőjelölt azt híreszteli, hogy MSZP-s riválisa, Józsa István félcigány származású”.
A beadványozó szerint a blogbejegyzés sérti a Ve. fent idézett alapelvét, mivel – jóllehet, a bejegyzés egy másik cikket idéz – az MSZP politikusára tett megjegyzés „kárt okoz az MSZP jelöltjének”. A kifogástevő sérelmezi, hogy dr. Kupper András nem az összes, hanem mindössze néhány pontban cáfolta az idézett cikkben foglaltakat.
A beadványozó a blogbejegyzésben idézett cikk két azon részletét emelte ki kifogásában, amelyben az általa sérelmezett szövegrészek találhatók.
A kifogástevő kérte dr. Kupper András elmarasztalását.
 
 
II.
 
A kifogás az alábbiak miatt nem alapos.
Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta a kifogásban megjelölt internetes bejegyzést, és megállapította, hogy az nem valósít meg jogszabálysértést.
Dr. Kupper András a blogbejegyzés második felében szó szerint idézte egy másik internetes honlap két cikkét, melyek a kifogásolt állításokat tartalmazzák.
A testület megállapítja, hogy a blog szerkesztője nem saját véleményét közölte az idézett cikkekben, sőt, bejegyzésének első felében kifejezetten és általánosan elhatárolódott az abban foglaltaktól.
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
III.
 
A határozat a Ve. 3. § d) pontján, 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke