118/2022. NVB határozat - a dr. Dorosz Dávid országgyűlési egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

118/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Dorosz Dávid (a továbbiakban: Beadványozó) országgyűlési egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 13/2022. (II. 25.) számú határozatát – az indokolás részbeni megváltoztatásával – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. V. Z. P. (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. február 25-én kifogást nyújtott be Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-a szerinti plakátnak minősülő óriásplakátok és citylightreklámok (a továbbiakban együtt: plakátok) impresszum hiányában való kihelyezése tárgyában.
 2. A jogorvoslati kérelem 27 pontból álló felsorolásban tartalmazta a sérelmezett plakátok elhelyezésének helyét (Fót és Dunakeszi) és az azokról készített fényképfájl elnevezését.
 3. Kifogástevő rögzítette, hogy a sérelmezett plakátok – amelyek nyilatkozata szerint a kifogás benyújtásának napján is láthatóak voltak – a Ve. 140 §-a alapján választási kampányeszköznek minősülnek, mivel alkalmasak a választói akarat befolyásolására és közvetlenül utalnak is a 2022. április 3-i országgyűlési képviselőválasztáson induló Tuzson Bencére, a FIDESZ-KDNP közös egyéni jelöltjére.
 4. A kifogás idézte a Ve. 144 § (2) bekezdését, amely szerint a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét, és a kiadásért felelős személy nevét. Ezt követően rögzítette, hogy a sérelmezett plakátokon sem a kiadó neve, sem annak székhelye, sem a kiadásért felelős személy neve nem került feltüntetésre, melyet a kifogáshoz mellékelt fényképfelvételek is tanúsítanak.
 5. A választási jogsértés elkövetője körében arra hivatkozik, hogy a plakátok jól azonosítható módon a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet jelöltjére, Tuzson Bence támogatására buzdítanak. A plakátokon található logók alapján az is megállapítható, hogy azokat Tuzson Bence képviselőjelölt érdekében a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet helyezte el.
 6. Kifogástevő előadja azt is, hogy a FIDESZ-KDNP jelöltjének hivatalos Facebook oldalán és egy impresszummal ellátott kampány-anyagán, szórólapján is a kifogás tárgyává tett fényképfelvételeken látható plakátokkal teljes egészében azonos grafika jelent meg, amely kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kifogás tárgyává tett, impresszummal el nem látott plakátokat, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet Tuzson Bence képviselőjelölt érdekében helyezte el. Tuzson Bence közösségi oldaláról készített képernyőmentést, és hivatkozott, jelölti szórólapot a kifogás 2., és 3., számú mellékleteként csatolta.
 7. Hivatkozott Budapest 08. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 32/2018. (III. 14.) számú határozatára, amelyben az OEVB a plakátot ábrázoló jelölt személyéből következtetés vont le arra nézve, hogy kinek az érdekében állt a plakát kihelyezése, ennél fogva pedig megállapíthatónak találta a jogsértés elkövetőjét.
 8. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjai alapján a jogsértést állapítsa meg a FIDESZ-KDNP jelölő szervezettel, illetve Tuzson Bence képviselőjelölttel szemben, a továbbá a jogsértőket tiltsa el a további jogsértéstől. A jogsértő plakátok nagy számára és óriásplakátként, valamint citylightként kifejezetten látványos, egy átlagos szórólaphoz mérten jelentős befolyásoló erejére tekintettel kérte, hogy az OEVB a Ve. 219. § (1) bekezdése alapján bírság kiszabásáról is rendelkezzen.
 9. Az OEVB a 13/2022. (II. 25.) számú határozatában a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondatában foglaltak alapján a kifogásban felsorolt 27 plakáthely tekintetében megállapította a kifogás szerinti jogsértést, egyebekben azonban azt elutasította.
 10. Az OEVB határozatának indokolásában megállapította, hogy a kifogás tárgyává tett kiadványok a Ve. 144. (1) bekezdése szerinti plakátoknak minősülnek. A kifogásban felsorolt 27 plakáthely tekintetében megállapította a Ve 144. § (2) bekezdés második mondatában foglalt szabály megsértését, rögzítve, hogy az ténykérdés, mivel a kifogás bizonyítékai alapján egyértelmű, hogy a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondata szerinti követelmény nem teljesült.
 11. Az OEVB rögzítette továbbá, hogy jogkövetkezmények alkalmazására – így a jogsértéstől való eltiltásra és a bírság kiszabására – nincs mód, előbbi tekintetében azért, mert nem állapítható meg, kit kell eltiltani, utóbbi esetében pedig a jogsértés súlyára tekintettel nem indokolt.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. február 28-án elektronikus úton fellebbezést nyújtott be, részben a Ve. 46. § d) pont db) alpontjának megsértésére hivatkozással, részben a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben. Kérte, hogy az NVB változtassa meg az OEVB határozatát a tekintetben, hogy állapítsa meg, a jogsértést Tuzson Bence képviselőjelölt és a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek követték el, a jogsértőket tiltsa el a jogsértéstől és a jogsértés nagy számára és a kifejezetten látványos plakátokat érintő mivoltára tekintettel szabjon ki bírságot is.
 2. Érintettsége körében előadta, hogy az OEVB által jogerősen nyilvántartásba vett jelölt.
 3. Egyetértve az OEVB jogsértést megállapító döntésével, egyidejűleg rögzíti, hogy a jogkövetkezmények alkalmazásának tekintetében hibás érvelést tartalmaz az első fokú határozat.
 4. Előadta, hogy az OEVB határozata sérti a Ve. 46. § d) pont db) pontját, mert nem vette figyelembe Tuzson Bence közösségi oldaláról készített, bizonyítékként csatolt képernyőmentést, amiből kitűnik, hogy a Jelölt a kifogásolt plakátokkal színben és grafikában teljesen megegyező elemeket használ, ami bizonyítja, hogy a jogsértő plakátokat a FIDESZ-KDNP helyezte el. Sérelmezte, hogy indoklás nélkül mellőzte az OEVB a Jelölt szórólapjának mint bizonyítéknak az értékelését is, amely viszont tartalmaz impresszumot és ami kialakításában szintén egyezik a kifogásolt plakátokkal, így Beadványozó szerint ez is igazolja, hogy a jogsértő plakátokat a jelölő szervezetek helyezték el.
 5. A jogsértő személye megállapíthatósága tekintetében Beadványozó is hivatkozott a Budapest 08. OEVB 32/2018. (III. 14.) OEVB határozatára, amelynek vizsgálatát az OEVB mellőzte. Beadványozó szerint emiatt is sérült a Ve. 46. § d) pont db) pontja.
 6. Beadványozó megítélése szerint az OEVB határozata hibás mérlegelést tartalmaz a bírság mellőzése tekintetében, amelyet a jogsértés csekély súlyával indokolt. Megítélése szerint a jogsértés minimum 47 plakátot érint, az óriásplakátok és a citylightok kifejezetten látványos mivolta miatt, a jogsértés csekély súlyúnak minősítése nem helytálló. Megítélése szerint a jogsértés minimum 47 plakátot érint, az óriásplakátok és a citylightok kifejezetten látványos mivolta miatt, a jogsértést csekély súlyúnak minősíteni nem helytálló.
 7. Álláspontja szerint az OEVB eljárása sérti a Ve. 46. § d) pont db) alpontját, mert nem értékelte a kifogás bizonyítékait és a mellőzésnek nem adta indokát. Beadványozó szerint a kifogás bizonyítékaiból egyértelműen megállapítható, hogy a kifogásban megjelölt jogsértést a FIDESZ-KDNP és Tuzson Bence egyéni jelölt követte el. Mindezek alapján kérte, hogy az NVB akként változtassa meg az OEVB határozatát, hogy alkalmazza a fellebbezésben is felhívott jogkövetkezményeket a jogsértőkkel szemben.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 2. A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését.
 3. A fellebbezés, egyezően a kifogásban írtakkal azzal érvvel, hogy mivel a sérelmezett plakátokból egyértelműen megállapítható, hogy mely jelölt és jelölő szervezetek támogatására ösztönöz, ezért bizonyítottnak látják, hogy a kifogásolt plakátokat a Jelölt érdekében a Jelölő Szervezetek helyezték el és ebből kifolyólag Tuzson Bence és a FIDESZ-KDNP a felelősek a Ve. 144. § (2) bekezdésében előírt követelmény megsértéséért. Ezt megítélésük szerint alátámasztja Tuzson Bence közösségi oldalának a plakátokkal azonos vizuális elemei és a Tuzson Bencét népszerűsítő szórólap is, amelyen kiadóként a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28.), felelős kiadó és felelős szerkesztőként pedig Kubatov Gábor pártigazgató szerepel.
 4. A Bizottság álláspontja szerint a plakátok kialakítása, azon a jelölt neve és a jelölő szervezetek emblémájának elhelyezése mindösszesen azt támasztják alá, hogy azok Tuzson Bence és az őt jelölő FIDESZ-KDNP támogatására ösztönöznek. Ugyanezt bizonyítja Tuzson Bence közösségi oldaláról készített kép is.
 5. A kifogás és fellebbezés azon állítását azonban nem, hogy a plakátokat a FIDESZ-KDNP helyezte el. A FIDESZ és a KDNP olyan pártok, amelyeket a Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vett az országgyűlési képviselők választásán. A plakátoknak a jelölő szervezetek általi, fizikai értelemben vett kihelyezése természetszerűleg kizárt, legfeljebb megbízást adhattak nevükben a plakátok elhelyezésére. Jelen esetben azonban nem az a kérdés, hogy ki helyezte ki ténylegesen, fizikai értelemben a plakátokat, hanem az, hogy kit terhel a felelősség a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, mint a Ve. 144. § (2) bekezdésében előírt kötelező adattartalom hiányáért.
 6. Azt, hogy e tekintetben a FIDESZ-KDNP-t és Tuzson Bence jelöltet terheli a felelősség, a fellebbezés és a kifogás is azzal kívánja alátámasztani, hogy a bizonyítékként csatolt szórólapon szerepelnek a kiadó és a kiadásért felelős személy adatai. A kifogásban és a fellebbezésben is jogsértőkként megjelöltek és a szórólap imresszumában feltüntetett adatok azonban nem mutatnak teljes körű egyezést. E tekintetben tehát ellentmondás van a fellebbezés és a kifogás érvelése, valamint az annak alátámasztására hozott bizonyíték között. A szórólapon csak a FIDESZ szerepel és Kubatov Gábor pártigazgató, míg a jogorvoslati kérelmekben jogsértőként a FIDESZ mellett a KDNP is nevesítésre került, és mint természetes személy Tuzson Bence, Kubatov Gáborra jogsértőként a beadványok nem hivatkoznak.
 7. Mindezek alapján tehát, bár az OEVB határozata rendkívül szűkszavú volt a döntés indokolása tekintetében, és abban, hogy a kifogás alapján nem találja megállapíthatónak a jogsértés elkövetőjét, érdemben helyes döntést hozott. Ellenkező esetben, azaz, ha elfogadnánk a kifogás és a fellebbezés e tekintetben előadott érvelését, az lényegében kiüresítené a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt követelményt, hiszen, ha a plakát tartalmát érintő esetleges jogsértésnél egyértelmű, hogy annak elkövetője az, akinek a támogatására felhív, akkor ezzel okafogyottá válna a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondata szerinti rendelkezés, mivel akkor erre valójában nem lenne szükség. Ezt az érvelést erősít, hogy a szórólap esetében sem mindkét jelölő szervezet a kiadó, és a kiadásért felelős nem a Jelölt, hanem csak az egyik szervezet és annak pártigazgatója.
 8. Mindezek alapján tehát nem alapos a fellebbezés a tekintetben, hogy a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondatában foglalt jogsértést a FIDESZ és a KDNP, valamint Tuzson Bence jelölt követte el, mivel a kifogás bizonyítékai ezt nem támasztják alá. Az OEVB ezért helyes döntést hozott, akkor, amikor rögzítette, hogy nem állapítható meg a jogsértést elkövető személye, ennél fogva a jogsértéstől való eltiltás mint jogkövetkezmény, nem alkalmazható.
 9. Az OEVB határozatának indokolása azonban a Bizottság megítélése szerint a bírság tekintetében okszerűtlen indokolást tartalmaz, azonban nem azért, amiért a fellebbezés állítja. A bírság ugyanis, egyezően a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontjában nevesítettel, olyan jogkövetkezmény, amelynek alkalmazására csak az elkövető személyének ismerete esetében van lehetőség. Ennél fogva a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatának indokolásával szemben azt állapítja meg, hogy bírság kiszabására elsődlegesen azért nincs mód, mert a Bizottság elé tárt tényekből az elkövető személye nem állapítható meg, nem azonosítható.
 10. A Bizottság az OEVB által mellőzött, Budapest 08. számú OEVB 32/2018. (III. 14.) határozatával kapcsolatban rögzíti, hogy a Ve. 14. § (1) bekezdése alapján a bizottságok egymástól független szervek. Budapest 08. számú OEVB nem fellebbviteli fóruma az OEVB-nek, és ahogyan azt a fellebbezés is rögzíti, a hivatkozott határozat még más jogszabályi rendelkezések alapján került meghozatalra, illetve az OEVB-nek nem feladata egy másik OEVB határozatának értékelése {lásd hasonlóan: Kvk.VI.39.234/2022/6. végzés, Indokolás [22]}.
 11. A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB határozatát az indokolás részbeni megváltoztatásával helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 144. § (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 2.

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese