118/2016. NVB határozat - K. G.-né magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

118/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság K. G.-né magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt azzal, hogy a „Szavazz Érvénytelenül App” mobiltelefon applikációján keresztül az országos népszavazás szavazólapjának lefényképezésére és az applikáción keresztül történő közzétételre (megosztásra) hívja fel a választópolgárokat, megsértette a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztaságának az elvét, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, és ezzel az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében deklarált, a választások titkosságának alapelvét.

A Nemzeti Választási Bizottság Magyar Kétfarkú Kutyapártot a további jogszabálysértéstől eltiltja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. szeptember 29-én 20 óra 18 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (a továbbiakban: MKKP) honlapján és közösségi facebook oldalán közzétett, valamint több internetes portálon (Index, HVG) megjelent „Szavazz Érvénytelenül App” mobiltelefon applikációjával kapcsolatban. Az applikáció arra buzdítja a választópolgárokat, hogy 2016. október 2-án az országos népszavazás napján fényképezzék le érvénytelen szavazólapjaikat, és azt osszák meg az applikáción keresztül más – az applikációt használó – választópolgárral.

Beadványozó rögzíti, hogy az MKKP 2016. szeptember 29-én osztotta meg közösségi facebook oldalán a felhívását az applikációról, melyre aztán 2016. szeptember 29-én több online hírportál (Index és a HVG) is felhívta a figyelmet. Bizonyítékként becsatolta a facebookon megjelent felhívást és a www.index.hu és a www.hvg.hu internetes oldalakon megjelent cikkeket. Beadványozó hivatkozott továbbá a szavazólapok szavazóhelyiségen kívülre viteléről és lefényképezéséről szóló 12/2014. NVB iránymutatására, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárási alapelvekkel ellentétesnek mondta ki, ha a választópolgár a szavazólapról annak borítékba, illetve urnába helyezése előtt felvételt készít.

Beadványozó szerint az MKKP jogsértő felhívása („Egy magyar startuppal közösen készítettünk egy alkalmazást október 2-ra. A Kétfarkú app-pal üzenhetsz a Kormánynak. Készíthetsz fotót és elmondhatod, hogy miért szavaztál érvénytelenül. …”) a leírtak alapján sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztaságának az elvét, a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, valamint a 182. § (3) bekezdésben foglaltakat.

A fentiekre tekintettel, Beadványozó kéri a Nemzeti Választási Bizottságot a kifogásnak helyt adni, és a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét megállapítani, a b) pontja alapján a Magyar Kétfarkú Kutyapártot a további jogszabálysértéstől eltiltani, valamint a választási kampány szabályainak megsértése miatt bírságot kiszabni.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének szabályai tartalmazzák.

A Nemzeti Választási Bizottság a becsatolt bizonyítékok alapján megállapítja, hogy a MKKP a „Szavazz Érvénytelenül App” mobiltelefon applikációjával kapcsolatban a Facebook közösségi oldalán olyan felhívást tett közzé, hogy:. „A Kétfarkú app-pal üzenhetsz a Kormánynak. Készíthetsz fotót és elmondhatod, hogy miért szavaztál érvénytelenül. Napközben pedig közvetítjük majd, hogyan állnak az app-pal beküldött érvényes és az érvénytelen szavazatok, megyénkénti bontásban, 10 percenkénti frissítéssel. Az alkalmazás semmiféle személyes adatot nem tárol a felhasználókról és csak az érvényes/érvénytelen szavazatok arányát mutatja majd, az igenek/nemek-ét nem, így nem teszi lehetővé, hogy bárki megállapítsa, ki adta le az érvényes vagy érvénytelen szavazólapot, ezért nem sérti a szavazás titkosságát. (…)”

„Az alkalmazás egyelőre teszt üzemmódban működik, töltsétek le, próbáljátok ki!”

 

A www.index.hu az alábbiakról számol be: „Vasárnap majd lefotózhatjuk vele a szavazólapunkat, amit így O X, vagy úgy X O, esetleg amúgy X X töltöttünk ki, és plusz üzenet társaságában (telefonszámunk titkossága mellett) elküldve térképen szemlélhetünk majd meg.”

 

A www.hvg.hu a „Szavazz Érvénytelenül App” működését is részletesen leírja. Ennek körében a cikk kifejti: „Az “Üzenj az országnak!” piros gombra nyomva tölthetünk fel képet – sajátot, vagy a telefonnal készítettet egyaránt –, majd rövid üzenetet írhatunk hozzá. Ez utóbbinál kiválaszthatjuk azt, hogy már egy korábbi, népszerű véleménnyel értünk-e egyet, vagy saját szavainkkal szeretnénk elmondani, mit gondolunk. Az alkalmazás teljesen anonim, az üzeneteknél azonban megadhatjuk, hogy melyik megyében voksolunk, és hogy érvényesen vagy érvénytelenül voksolunk, esetleg el sem megyünk a népszavazásra.”

 

Az MKKP honlapján is bemutatja az applikációt. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az „Üzenetek listája” résznél egyértelműen a 2016. október 2-ik napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapjának érvénytelenül kitöltött képe látható, mely alatt az „Érvénytelenül” megjegyzés is szerepel. Az applikáció vizsgálta alapján megállapítható az is, hogy az „Üzenetek listája” résznél lehetőséget ad a fényképek feltöltésére, mely alatt az „Érvénytelenül szavazok”, „Érvényesen szavazok” és „El sem megyek” lehetőséget lehet kiválasztani. A program tartalmaz egy statisztikát is, mely 10 percenként készül az érvényesen, az érvénytelenül szavazókról és a távolmaradókról.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a MKKP közösségi oldalán található tájékoztató közleményt egyértelműen a 2016. október 2-ára kiírt népszavazással összefüggésben tették közzé. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a benyújtott bizonyítékok alapján egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az MKKP arra buzdítja a választópolgárokat, hogy fényképezzék le az érvényes vagy érvénytelen szavazólapjukat és azt az applikáción keresztül tegyék közzé, ezzel üzenve a Kormánynak. Az MKKP felhívásában az is szerepel, hogy jelezzék az applikáción keresztül a választópolgárok azt is, hogy érvényesen vagy érvénytelenül szavaztak, így – közleményük szerint – kevésbé kell aggódni, hogy elcsalják a választásokat.

 

A Nemzeti Választási Bizottság az MKKP kifogásban megjelölt applikációjával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az abban elérhető funkciók – különösen a fényképfelvételek feltöltése, üzenetek küldése, szavazáson való részvétel választópolgári jelzése – nyíltan a választások és a népszavazás Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében deklarált titkosságának megsértésére irányul.

 

A Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerint „[a] választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő elveket: (…) a választások tisztaságának megóvása, (…) és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás”.

 

A Ve. 182. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

 

A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy megítélése kapcsán utal arra, hogy a 12/2014. számú iránymutatásában egyértelműen állást foglalt a szavazólapok fényképezésével kapcsolatban. A Bizottság rögzítette, hogy az iránymutatás kiadásával az volt célja, hogy a visszaélések lehetőségének megakadályozására vonatkozó jogértelmezéssel védje a választások tisztaságát.

 

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint – melyet az iránymutatásában is kifejtett – sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét és a választások tisztaságát az, ha a választópolgár a szavazólapot sajátjaként kezeli, és azt a szavazóhelyiségből kiviszi vagy arról annak borítékba, illetve urnába helyezése előtt felvételt készít. A szavazólapnak a szavazóhelyiségből való elvitele, illetve arról – fénykép, videó stb. – felvétel készítése alkalmat adhat akár választási csalás elkövetésére is, ennek megakadályozása a választások tisztaságához fűződő közérdek.

 

A Nemzeti Választási Bizottság az iránymutatásában kimondta, hogy a szavazólap nem rendeltetésszerű felhasználása a választások titkosságának Alaptörvényben rögzített követelményét is sértheti. A szavazás titkosságához viszont hozzátartozik a szavazólap tartalmának titkossága is, így sérti a Ve. alapelvét, ha a választó szavazatáról, illetve a szavazólapról felvételt készít. A szavazás titkossága nem csak a választói akarat biztonságos érvényesülését, hanem az egész szavazás jogállami, demokratikus módon történő megvalósulását is biztosítani hivatott, így jelentősége túlmutat az egyes választók magatartásán. Természetesen a szavazás titkossága nem keletkeztet titoktartási kötelezettséget a választók oldalán, de a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye alapján a szavazópolgár nem élhet vissza azzal a körülménnyel, hogy a szavazás titkossága az együttműködése nélkül csak részben valósulhat meg.

 

A Nemzeti Választási Bizottság az iránymutatásában kifejtett álláspontja szerint, sem az Alaptörvény, sem a Ve. rendelkezéseiből nem következik, hogy a szavazólap átadásával az a szavazópolgár tulajdonába kerülne, így azzal sajátjaként nem rendelkezhet, kizárólag a szavazás céljára használhatja. A választási eljárásban való önkéntes részvétel sem foglalja magában azt a jogot, hogy a szavazópolgár a szavazólapot a szavazás helyszínéről magával viheti.

 

A Nemzeti Választási Bizottság szerint a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével, továbbá az Alaptörvény 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a szavazás titkossága választási alapelvvel, és az ismertetett tételes szabályokkal is csak az a választói magatartás egyeztethető össze, ha a választópolgár a szavazás alkalmával a szavazólapot nem sajátjaként kezeli, hanem választójoga gyakorlásának kifejezését és az eredmény megállapítását segítő eszközként. Ilyenként arról az urnába helyezése előtt távközlési, digitális vagy más információtechnológiai eszközzel nem készíthet felvételt abból a célból, hogy azt harmadik személynek – bármilyen célból – megmutassa.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a mindezek alapján megállapítja, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt azzal, hogy a „Szavazz Érvénytelenül App” mobiltelefon applikációjával a szavazólap lefényképezésére és az applikáción keresztül történő megosztására hívja fel a választópolgárokat megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása és az e) pontban rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvét.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint az applikáció különösen alkalmas a választások informatikai és jogi szavazatösszesítő rendszerével, valamint a választási szervek munkájával kapcsolatos választópolgári közbizalom megingatására.

 

Tekintettel arra, hogy a választási bizottságok számára a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja a választási kampány szabályainak megsértése miatti bírság kiszabására ad lehetőséget, a Nemzeti Választási Bizottság fenti megállapítása alapján az applikációt alapvetően a szavazással összefüggő jogszabálysértésként értékelte, melynek lehet ugyan kampányra vonatkozó hatása, de nem a kampányszabályok megsértése dominál ebben a tényállásban, így megállapítható, hogy a Nemzeti Választási Bizottságnak bírság kiszabására törvény által biztosított hatásköre nem áll fenn.

 

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó által hivatkozott Ve. 182. § (3) bekezdése nincs a Ve.-nek, így annak megsértésére vonatkozó kérelem nem értelmezhető.

 

III.

A határozat a Ve. 1. §-án, a 2. §-án, a 140. §-án, a 141. §-án, a 182. §-án, a 218. §-án, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke