1164/2014. NVB határozat - a Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1164/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesületnek a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete (a továbbiakban: P4 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatvány és alapszabálya hiteles másolatának a Nemzeti Választási Bizottság részére postai úton való megküldésével kezdeményezte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán. Nyilvántartásba vétel iránti kérelem 2014. augusztus 5-én érkezett meg a Nemzeti Választási Irodához.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. §-ának 3. pontja és 308. §-a alapján a  nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet kizárólag az a nemzetiségi szervezet lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt, feltéve, hogy valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. A nemzetiségi szervezet fogalmát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. §-ának 14. pontja az alábbiak szerint határozza meg: nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A Nektv. értelmében nemzetiségnek a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán népcsoport minősül.
A Ve. 307/D. § (2) bekezdése szerint, mely a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazandó, a nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a Nektv.-ben támasztott követelményeknek.
A Nemzeti Választási Bizottság a szervezet hatályos alapszabályát megvizsgálva megállapítja, hogy annak céljai között egyetlen, a Nektv. szerinti konkrét nemzetiség képviselete sem szerepel, az általánosan, a kisebbségi kultúra művészeinek, illetve a munkanélküli kisebbség érdekképviseletét érintő célkitűzéseket rögzít.
Tekintettel arra, hogy a szervezet nem teljesíti a Nektv. 2. § 14. pontjában foglalt azon jogszabályi követelményt, mely szerint alapszabályában rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete, a Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület nem minősül nemzetiségi szervezetnek. Mindezek alapján az egyesület nem teljesíti a Ve. 3. § 3. pontjában foglalt azon jogszabályi feltételt, mely szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet csak nemzetiségi szervezet lehet.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fent leírt indok alapján a Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelme nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, ezért a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben rögzíti, hogy a szervezet a P4 jelű formanyomtatványon nem a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő székhelyét tüntette fel, valamint bírósági nyilvántartási számaként sem a szervezet nyilvántartási számát adta meg.
II.
A határozat a Nektv. 2. § 14. pontján, 1. mellékletén, a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 8.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke