116/2016. NVB határozat - H. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

116/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság H. J. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 27-én 15 óra 14 perckor kifogást nyújtott be a 17. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) számára, mely szerint 2016. szeptember 26-án a Budapest XXI. kerületi Katona József Általános Iskola folyosóján népszavazási plakátot helyeztek el ismeretlen személyek.

Beadványozó ugyan hivatkozik arra, hogy állítása igazolásaként fényképfelvételt mellékelt kifogásához, az OEVB részére azonban azt nem küldte meg.

Beadványozó álláspontja szerint a nevezett közoktatási intézményben népszavazási plakát kihelyezése sérti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdését, mely szerint nevelési-oktatási intézményben politikai tevékenység nem folytatható az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a tanulók felügyeletét. Beadványozó szerint a hivatkozott törvényi rendelkezés megsértésével sérülnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelvek.

Fentiek alapján Beadványozó kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő további jogsértéstől való eltiltását.

Az OEVB elnöke – átruházott hatáskörben – a fenti kifogást a benyújtását követő napon, 2016. szeptember 28-án átette a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontja szerint elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

A Ve. – népszavazási eljárásban is alkalmazandó – 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, melyek megléte a Ve. 215. § c) pontja alapján az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele.

A Ve 212. § (2) bekezdése szerint „a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.”

 

A Bizottság rögzíti, hogy a Beadványozó kifogása nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait. A Beadványozó ugyan kifogásában bizonyítékként hivatkozik az általa csatolt fényképfelvételre, jogorvoslati kérelme e mellékletet azonban nem tartalmazza. E tényt az OEVB elnöke is rögzítette a 2016. szeptember 28-án kelt, kifogás áttételéről szóló jegyzőkönyvben.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Beadványozó kifogásában nem tüntette fel személyi azonosítóját vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.

 

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza – a Ve. 212. § (2) bekezdése b) és d) pontja által meghatározott – kötelező tartalmi elemeket: a jogszabálysértés bizonyítékait és a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.

 

A fent kifejtett indokolás szerint a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdés b) és d) pontjain, továbbá a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

 

                                                                                        Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke