1158/2014. NVB határozat - a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1158/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete 2014. augusztus 4-én kezdeményezte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán. A szervezet képviselője a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete (a továbbiakban: P4 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt és az egyesület 2003. augusztus 28-án kelt alapszabálya másolatát.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. §-ának 3. pontja és 308. §-a alapján a  nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet kizárólag az a nemzetiségi szervezet lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelt, feltéve, hogy valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. A nemzetiségi szervezet fogalmát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. §-ának 14. pontja az alábbiak szerint határozza meg: nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a Nektv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A Nektv. értelmében nemzetiségnek a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán népcsoport minősül.
A Ve. 307/D. § (2) bekezdése szerint, mely a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazandó, a nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a Nektv.-ben támasztott követelményeknek.
A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda a Nemzeti Választási Bizottságnál bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti törvényi kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 4-én írásban kereste meg a szervezetet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket a szervezet hatályos nyilvántartási adatait tartalmazó kivonat, valamint a szervezet hatályos alapszabályának megküldését kérve. A Törvényszék az adatkérés teljesítése alkalmával a szervezet 2004. január 28-án kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát küldte meg. Mindezek alapján megállapítható, hogy a szervezet a bejelentkezéskor nem hatályos alapszabályát csatolta.
A Bizottság a szervezet jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét akadályozó tényezőnek tekinti azt, hogy az egyesület a Nektv.-nek való megfelelése igazolása érdekében, bejelentkezéséhez nem hatályos alapszabályát csatolta. Mindezek alapján a Bizottság rögzíti, hogy az egyesület a Ve. által előírt törvényi kötelezettségének nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tett eleget.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének bejelentkezése nem felel meg a Ve. 307/D. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek – mely a 308. § alapján alkalmazandó a nemzetiségi választás eljárása során is –, mely miatt a Nemzeti Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét – a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján –visszautasítja.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben, a szervezetnek a Törvényszék által megküldött hatályos alapszabályát megvizsgálva megjegyzi, hogy annak preambuluma, valamint „Az Egyesület célja és feladatai” elnevezésű, II. Fejezet 3. címében foglalt rendelkezései a szervezet alapvető céljaként a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek érdekképviseletét rögzíti. Mindezen túl az alapszabály további általánosan, a Magyarországon élő valamennyi nemzetiség érdekképviseletére kiterjedő célokat határoz meg, így például a nemzetiségek szociális helyzetének, jogvédelmének, felzárkóztatásának elősegítését, önazonosságuk megőrzését és elősegítését. A preambulumnak mindössze egyetlen, 1.5. számú pontja tesz említést arról, hogy a szervezet céljai között szerepel a magyarországi cigányság felzárkóztatása, társadalmi esélyegyenlősége megteremtésének elősegítése is.
II.
A határozat a Nektv. 2. § 14. pontján, 1. mellékletén, a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án, a 307/D. §-án, a 308. §-án, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 8.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke