1156/2014. NVB határozat - az Együtt Erzsébetvárosért Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1156/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt Erzsébetvárosért Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt Erzsébetvárosért Egyesületet, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Együtt Erzsébetvárosért Egyesület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatvány postai úton történő megküldésével kezdeményezte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottságnál, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán. A formanyomtatvány 2014. augusztus 7-én érkezett meg a Nemzeti Választási Irodához. A szervezet képviselője, 2014. augusztus 6-án elektronikus úton is megküldte a P3 jelű formanyomtatványt szkennelve, valamint csatolta a szervezet emblémáját is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Együtt Erzsébetvárosért Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
 
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 307/D. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 8.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke