115/2018. NVB határozat - Döbrei István magánszemély által benyújtott, az orosz népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

115/2018. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság Döbrei István magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, az orosz népcsoport honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezése tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az

 

„Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.”

 

honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezést hitelesíti.

 

A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

Indokolás

I. 

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]

[1]    Az orosz népcsoport Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést Szervező 2018. február 1-jén 13 óra 24 perckor személyesen eljárva nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.

[2]    Szervező kezdeményezéshez 30 választópolgár támogató aláírását mellékelte, melyekből 21 támogató aláírás megfelelt az Nsztv. 4. § (3) bekezdésében foglalt törvényi feltételeknek.

[3]    Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) NAIH-137754/2018. számú, 2018. január 26-án kelt határozatát, melyben a Hatóság Szervezőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.

[4]    A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai vizsgálatát. A népszavazási kezdeményezés a jogszabályi követelményeknek megfelelt, így azt a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.

II.             

[A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés hitelesítésének feltételei]

[5]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 148. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a törvény 1. számú mellékletben felsoroltakon kívül - bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán - további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a Nektv.-ben foglalt feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

[6]    A Nektv. 148. § (3) bekezdése továbbá azt is rögzíti, hogy a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltéréssel. A Nektv. 148. § (4) bekezdése alapján, a honos népcsoporttá nyilvánítási eljárás szervezője kizárólag az a magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, mely kógens rendelkezésnek Szervező megfelelt. A Nekt. 148. § (5) bekezdése értelmében a Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.

[7]    Az Nsztv. 11. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott törvényi követelményeknek megfelel.

[8]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek maradéktalanul megfelel.

III.            

[Az Nsztv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény fennállásának vizsgálata]

[9]    Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése alapján két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok akár részben azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre. Az Nsztv. 11. § (2) bekezdése szerint e körülmény fennállásáról a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést hitelesítő határozatában dönt.

[10] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Bizottság és – e határozat meghozatalának időpontjáig – a Kúria nem hozott olyan döntést, melyben a jelen eljárásban tárgyalt kezdeményezéssel azonos tárgyú kezdeményezés hitelesítéséről rendelkezett volna.

IV.           

[A határozat indokolásának összegzése]

[11] A fenti jogi érvelés alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva Szervező által benyújtott, honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezést hitelesíti.

V.            

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Nektv. 148. § (3) - (5) bekezdésén, az Nsztv. 3. §-án, a 8. § (3) bekezdésén, a 9. § (1) bekezdésén és a 11. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. § (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. február 16.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke