115/2016. NVB határozat - J. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

115/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság J. M. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 28-án 15 óra 07 perckor kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdése megsértése miatt. A beadványban rögzítésre került, hogy Lövei Csaba az Együtt Párt Nyíregyházi Városi Szervezetének elnöke 2016. szeptember 27-én Nyíregyháza városában a Debreceni utca és a Móricz Zsigmond utca sarkánál a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazáshoz kapcsolódó kampány során a Kormány által elhelyezett óriásplakátot „Maradj otthon”, illetve „Ne szavazz Európa ellen” felirattal ragasztotta le; a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján pedig azt is elmondta, hogy további plakátokat fog leragasztani.

Beadványozó állításának alátámasztásához a boon.hu internetes hírportálon megtalálható, a jogsértésről készült sajtócikk és a jogsértés tényét igazoló fényképfelvétel linkjét jelölte meg.

Beadványozó kiemeli továbbá az Alaptörvény IX. cikkében rögzített véleménynyilvánítás szabadságát, mely véleménye szerint kiterjed a népszavazás során a kampánytevékenységre; ez utóbbi eszköze a plakátok készítése, elhelyezése. E tekintetben megemlítésre kerülnek még az Alkotmánybíróság 39/2002. (IX.25.), 60/2003. (XI.26), 1/2013. (I.7.) számú döntései.

A fentiek alapján Beadványozó – hivatkozva a Ve. 144. § (7) bekezdésére mely szerint választási kampány idején plakátot csak úgy lehet elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját – kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést, illetve tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől, egyben kötelezze a már jogsértő módon elhelyezett plakátok eltávolítására.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

Az alábbiak szerint a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, melyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele.

A Ve 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.

 

A Ve. 215. § c) pontja kimondja, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a Beadványozó személyi azonosítóját nem tartalmazza, mely a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja alapján annak kötelező tartalmi elemei.

A Nemzeti Választási Bizottság, mivel a kifogás nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, ezért a Ve. 215. § c) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdés d) pontján, továbbá a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke