1147/2014. NVB határozat - az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V. német nemzetiségi szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1147/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V. (2040 Budaörs, Liliom utca 15.) német nemzetiségi szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V. elnevezésű német nemzetiségi szervezetet a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 1-jén kelt, Pk.60613/1997. számú kivonatában szereplő névvel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V. elnevezésű német nemzetiségi szervezet 2014. augusztus 1-jén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. számú melléklete (a továbbiakban: P4 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatvány és alapszabálya hiteles másolatának benyújtásával kezdeményezte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottságnál a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán.
A szervezet hivatalos neveként a P4 jelű formanyomtatványon az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület elnevezést tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 1-jén levélben kereste meg az egyesületet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket a bejelentett adatok hitelességének ellenőrzése céljából. A Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 4-én megküldött, 2014. augusztus 1-jén kelt, Pk.60613/1997. számú kivonata szerint a szervezet neve: Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a P4 jelű formanyomtatványon a jelölő szervezet hivatalos neve a nemzetiségi szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő neve.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 1-jén kelt, Pk.60613/1997. számú kivonatában szereplő, Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn e. V. elnevezéssel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy a nemzetiségi szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
II.
A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 14. pontján, a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, a 307/D. §-án, a 308. §-án, az IM rendeleten, a P4 jelű formanyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 5.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke