1128/2014. NVB határozat - a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
1128/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzi ki.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. §-a alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként, jelen határozata 1-től 13-ig terjedő mellékletei
 
-       I. pontjában felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát,
-       II. pontjában felsorolja azon megyéket, ahol a területi nemzetiségi önkormányzati választásokat kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges ajánlások számát,
-       III. pontjában meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az országos lista állításához szükséges ajánlások számát.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Nektv. 1. § (1) bekezdése szerint, a törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. A Nektv. értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
A Nektv. 50. §-a szerint a nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.
 
A Nektv. 242. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.
 
A Nektv. 56. § (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.
 
A Nektv. 56. § (3) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni.
 
A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.
 
A Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján kevesebb, mint száz fő, amennyiben legalább száz fő, úgy a megválasztható képviselők száma négy fő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő.
 
A Nektv. 52. §-a szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:
 
-           tizenöt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján nem több mint ötezer,
-           huszonhárom fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötezer,
-           harmincegy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint tízezer,
-           harminckilenc fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint huszonötezer,
-           negyvenhét fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötvenezer.
 
A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását. A Ve. 309. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, azaz 2014. július 29-én ki kell tűznie a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.
 
E törvényi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a Nemzeti Választási Bizottság 2014. május 25-i ülésén meghozott, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatásában értelmezte a Nektv. 242. § (2) bekezdésének rendelkezését. A Bizottság az iránymutatásában akként foglalt állást, hogy a 2011. évi népszámlálás személyi kérdőíve „V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás” adatkör kérdései közül – a Központi Statisztikai Hivatal által – a kérdőív 34. és 35. kérdésekre adott válaszok figyelembe vételével készített adatszolgáltatás alapján határozza meg, hogy mely településeken éri el az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt, és ez alapján gyakorolja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésével kapcsolatos hatáskörét.
 
A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozatának mellékletei a Nektv. szerinti tizenhárom nemzetiség elnevezésének abc sorrendjében, 1-től 13-ig számozva, az alábbi, azonos szerkezetben tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kitűzésének adatait:
 
Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek I. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – megyénként tartalmazza azon települések felsorolását ahol a Bizottság kitűzi a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, – mivel a Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása alapján a 2011. évi népszámlálása adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt eléri – valamint a népszámlálás adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozók számát. Az I. pont tartalmazza továbbá a településen, a választás kitűzésének napján, az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a Ve. 316. §-ában foglaltakra tekintettel a jelölt állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.
 
Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek II. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza azon megyék felsorolását, ahol az I. pont alapján kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások számára figyelemmel, a Nemzeti Választási Bizottság kitűzi a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A II. pont tartalmazza továbbá a választás kitűzésének napján a megyében, illetve Budapesten az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a területi nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint annak tényét, hogy a megválasztható képviselők száma hét.
 
Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek III. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza a választás kitűzésének napján az adott nemzetiség névjegyzékében szerepelő összes választópolgár számát, az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.
 
A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
II.
 
A határozat a Nektv. 1. §-án, 50. §-án, 51. §-án, 52. §-án, 56. § (2) és (3) bekezdésén, 59. § (1) bekezdésén, 60. §-án, a 242. §-án, a Nektv. 1. mellékletén, a Ve. 309. § (1) bekezdésén, 316. §-án, a 270/2014. (VII. 23.) KE határozaton, az NVB 14/2014. számú iránymutatásán, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. július 29.
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke