1125/2014. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1125/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai utca 6.), az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.), a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.), a Párbeszéd Magyarországért Párt (1052 Budapest, Párizsi utca 6/b. VI. em. 1/a.) és a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló út 14. I/3.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlistáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt közös pártlistáján megüresedett mandátumot Varju László részére kiadja.
A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a megbízólevelet Varju László részére átadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Dr. Molnár Csaba István, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt által az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán állított közös pártlistán mandátumot szerzett. Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2014. június 23-án megküldött levelében arról tájékoztatta Prof. Dr. Patyi Andrást, a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy dr. Molnár Csaba István az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Országgyűlés elnökéhez címzett és 2014. június 20-án benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondott képviselői megbízatásáról. A törvény ugyanezen szakaszának (2) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő képviselői megbízatása a lemondás benyújtásával megszűnik.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt, közös pártlista esetén az érintett pártok által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A közös pártlistát állító jelölő szervezetek képviseletében eljáró Gyurcsány Ferenc 2014. június 20-án kelt, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett írásbeli nyilatkozatában a lemondás okán megüresedett képviselői mandátum betöltésére a közös pártlista 39. helyén szereplő Varju Lászlót jelentette be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezeteknek az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán állított közös pártlistáján megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a Vjt. 20. § (1) bekezdésében és a Ve. 207/A. §-ában foglalt törvényes követelményeknek megfelelt, ezért a megüresedett mandátumot Varju László részére kiadja.
II.
A határozat a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a 23. § (1) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, a 243. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. június 23.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke