1124/2014. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1124/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.) által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció listáján megüresedett mandátumot Niedermüller Péter részére kiadja.
A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a megbízólevelet Niedermüller Péter részére átadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított listán mandátumot szerzett. A képviselő 2014. június 4-én kelt írásbeli nyilatkozatában arról tájékoztatta Prof. Dr. Patyi Andrást, a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy lemond az európai parlamenti képviselői megbízatásáról. E tényről a Bizottság elnöke 2014. június 5-én kelt levelében tájékoztatta Martin Schulz urat, az Európai Parlament elnökét.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 4. § c) pontja szerint az Európai Parlament tagjának megbízatása lemondásával megszűnik.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 10. § (1) bekezdése szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A listát állító jelölő szervezet törvényes képviselője 2014. június 4-én kelt, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett írásbeli nyilatkozatában a lemondás okán megüresedett képviselői mandátum betöltésére a lista 3. helyén szereplő Niedermüller Pétert jelentette be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetnek az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított listáján megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése az Epvjt. 10. § (1) bekezdésében és a Ve. 207/A. §-ában foglalt törvényes követelményeknek megfelelt, ezért a megüresedett mandátumot Niedermüller Péter részére kiadja.
II.
A határozat az Epvjt. 10. § (1) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, a 331. §-án, az Eptv. 4. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. június 23.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke