1121/2014. NVB határozat - J. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1121/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság J. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) megsértette a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény 214. § (1) bekezdését azzal, hogy a beadványozó által 2014. május 28. napján benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon nem hozott döntést.
A Nemzeti Választási Bizottság a 2014. május 28. napján benyújtott, a titkos választójog gyakorlás megsértésére vonatkozó kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. június 3-án, elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242. §-ában foglaltak sérelme, a választási szerv hallgatása miatt. Kifogásában előadta, hogy 2014. május 28-án, elektronikus úton kifogást nyújtott be a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, melyre a Ve.-ben meghatározott három napon belül nem kapott semmilyen választ.
A Nemzeti Választási Iroda haladéktalanul megkereste a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjét, aki az alábbi tájékoztatást adta.
A kifogás 2014. május 28-án a Polgármesteri Hivatal levelező rendszerének szerverére érkezett, mely technikai hiba és az informatikai rendszer zavara folytán nem került továbbításra a felhasználók postafiókjába.
Beadványozó az OEVB-hez benyújtott 2014. május 28-án megküldött kifogásában sérelmezte, hogy a 2014. május 25. napján tartott Európai Parlamenti választások során a Budapest X. kerület 34. számú szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság rontott és visszaadott szavazólapját megnézte. Álláspontja szerint ezzel a szavazatszámláló bizottság megsértette a Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 2. cikk (1) bekezdését és a Ve. 180. § (3) bekezdését, mivel nem biztosították számára a szavazás titkosságát.
II.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott kifogással kapcsolatban a Ve. 242. § (1) bekezdése rögzíti, ha a választási szerv eljárási kötelességének határidőn belül nem tesz eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított három napon belül megállapítja a jogszabálysértés tényét, és
a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja vagy
b) meghozza az elmulasztott döntést.
 
A Ve. 214. § (1) bekezdés kimondja, hogy a választási bizottság a benyújtott kifogásról lekésőbb a beérkezéstől – áttétel esetén az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz történő beérkezéstől – számított harmadik napon dönt.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített hatásköre alapján megállapítja, hogy a Budapest 09. számú OEVB azzal, hogy a 2014. május 28. napján a beadványozó által benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon – legkésőbb 2014. május 31-én – nem hozott döntést, ezzel megsértette a Ve. 214. § (1) bekezdésében foglaltakat.
  
 
III.
A Budapest 09. számú OEVB-hez benyújtott kifogással kapcsolatban a Ve. 182. § (2) bekezdése rögzíti, hogy amennyiben a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat - választópolgáronként és szavazólapfajtánként - csak egyszer adhat ki.
 
A Ve. 14. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Ve. 37. §-a szerint a választási bizottság tagjai és póttagjai a megválasztást vagy megbízatást követően esküt vagy fogadalmat tesznek.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az urnába történő elhelyezést megelőzően, a szavazatszámláló bizottságnak rontottként átadott szavazólapot tekintettel arra, hogy azt a választópolgár önkéntes elhatározásából adta át a választási bizottságnak, a bizottság tagjai tisztségüknél fogva annak tartalmát a Ve. 182. § (2) bekezdésében rögzített ellenőrzés elvégzése céljából jogosultak megismerni. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mindezek alapján a kifogást tevő választópolgárnak a választójog titkos gyakorlására vonatkozó jogát a szavazatszámláló bizottság nem sértette meg.
 
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 14. § (1) bekezdésén, a 37. §-én, a 182. § (2) bekezdésén, a 214. § (1) bekezdésén, a 242. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. június 4.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                                Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke