112/2016. NVB határozat - Sz. V. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

112/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Sz. V. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 8 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Beadványozó 2016. szeptember 28-án 11 óra 44 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és e) pontjainak megsértése miatt.

Beadványozó szerint a 444.hu hírportál 2016. szeptember 27-i egyik cikke arról számolt be egy minisztériumi közhivatalnok információjára hivatkozva, hogy minisztériumi dolgozók arra kaptak utasítást, hogy munkahelyükön és munkaidejükben előre kiosztott lista alapján telefonon hívjanak fel állampolgárokat, és arra biztassák őket, hogy az október 2-ai népszavazáson vegyenek részt és szavazzanak nemmel. A cikk szerint ehhez külön telefonokat adtak nekik. A cikk két fényképfelvételt is tartalmaz, melyet a kiosztott "Javasolt szöveg telefonhívásokhoz" című papírról készítettek, amely az elmondandó üzeneteket – köztük a nemmel való szavazásra való felhívást – tartalmazza, és amelyen a Fidesz és a KDNP logója látható. Ezeket bizonyítékként a kifogásához csatolta. A cikk elérhetőségeként az alábbi linket jelölte meg: http://444.hu/2016/09/27/miniszteriumi-kozhivatalnokoknak-munkaidoben-kellene-fideszes-utmutatoval-vegigtelefonalni-a-kubatov-listat

 

Beadványozó fentiekben kifejtettek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértést, a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a jogsértőre bírságot szabjon ki.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének szabályai tartalmazzák.

 

A Nemzeti Választási Bizottság Ve. 43. § (1) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettsége – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a tényállás tisztázása. A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria joggyakorlata szerint a kifogás előterjesztése során – a Ve. 218. § (1) bekezdése szerint, a választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan – a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. Bizonyítékként értékelhető a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.

A Nemzeti Választási Bizottság először a megjelölt cikket vizsgálta meg, és megállapította, hogy az abban foglaltak feltételezésen alapulnak, a cikk szerint sem bizonyított saját állításuk, amikor a következőképp fogalmaznak: „Azt nem tudjuk, hogy ezek a telefonhívások megtörténtek-e”. Arra sincs információ, hogy a kifogásolt tevékenységet ki, mikor illetve hol végezte, így az is kérdéses, hogy Beadványozó határidőben nyújtotta-e be kérelmét. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy azt sem lehet megállapítani, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése, illetve az Nsztv. 79. § (5) bekezdése értelmében Beadványozó az eljárási határidőt betartotta-e.

Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság a Beadványozó által a jogsértések igazolására bizonyítékként becsatolt 2 db fényképfelvételt vizsgálta meg a tekintetben, hogy a kifogásban megjelölt cselekmények bizonyítására alkalmasak-e. A fényképfelvételek alapján csak az állapítható meg, hogy a fényképfelvételeken látható dokumentumok léteznek, azonban arra önmagukban alkalmatlanok, hogy jogsértő tevékenységet bizonyítsák.

A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy sem a megjelölt cikkben leírtak, sem a bizonyítékként megjelölt fényképfelvételek nem bizonyítják a kifogásolt cselekmény megtörténtét, így nem állapítható meg a Ve. 2. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása és az e) pontban rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvek sérelme, ezért a Nemzeti Választási Bizottság tárgyi ügyben a kifogásnak nem adott helyt és azt a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

III.

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 43. §-án, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke

 

Beadványozó álláspontja szerint az, hogy pártok kampányához a minisztériumi apparátust használják fel jogsértő, sérti a választás tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Kormányt – mint a népszavazás kezdeményezőjét – megilleti a kampánytevékenység folytatásához való jog, de kizárólag a Ve. keretei között, azon nem túlterjeszkedve. Azzal, hogy a Kormány minisztériumi közhivatalnokokat utasít kampányolásra, túllép azokon a kereteken, amelyeket a Ve. lehetővé tesz számára. Álláspontja szerint a minisztérium munkavállalóinak, infrastruktúrájának egy párt érdekében történő felhasználása jogsértő. Különösen sérelmes, ha ezt a munkavállalók utasításként kapták, és akár meggyőződésük ellenére, kötelező jelleggel kell részt venniük a kampánytevékenységben.