1117/2014. NVB határozat - Dr. G. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1117/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. G. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. május 26-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy cseh állampolgár felesége 2014. május 25-én, az Európai Parlament tagjainak választásán Budapest 9. sorszámú szavazókörében szavazni kívánt,azonban visszautasították, mivel nem szerepelt a szavazóköri névjegyzékben. Beadványozó hivatkozik a Nemzeti Választási Iroda REG/82962/2014. számú, központi névjegyzékbe-vételi kérelmet elutasító határozatára, mely szerint felesége – mint érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező személy – szerepel a központi névjegyzékben, így nem szükséges regisztrálnia. Beadványozó kifogásolja, hogy a hivatkozott határozat formahatározat, és nem tartalmaz kioktatást arról, hogy a jogszabály szerint a választópolgárnak kell-e bármit tenni a választójogának gyakorolhatóságával kapcsolatban.Mindezek alapján beadványozó kéri az ügy kivizsgálását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell többek között a jogszabálysértés megjelölését és a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját.
A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy az nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését, valamint a kifogást benyújtó személyi azonosítóját.
Fent rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság azonban felhívja a figyelmet az alábbiakra.
A Ve. 82. § (2) bekezdése szerint a központi névjegyzék tartalmazza az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár – így Dr. G. I-né kérelmező – adatait is.
Az Európai Parlament tagjainak választásán a fent említett, központi névjegyzékben szereplő magyar állampolgárok automatikusan bekerülnek a szavazóköri névjegyzékbe, amelynek alapján választójogukat gyakorolhatják. Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő, a központi névjegyzékben szereplő állampolgárai azonban csak akkor kerülnek be a szavazóköri névjegyzékbe, ha erre irányuló kérelmet nyújtanak be:
A Ve. 334. § (1) bekezdése szerint „az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.”
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint hivatalból – beszerzett adatok alapján megállapította, hogy Dr. G. I-né kérelmező nem a fent említett kérelmet, hanem a külföldön élő magyar állampolgár névjegyzékbe vételére szolgáló kérelmet nyújtotta be.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés a) és d) pontján, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 30.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke