1114/2014. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása eredményének megállapítása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1114/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint – Az Európai Parlament tagjainak választása, Jegyzőkönyv a választás eredményéről – állapítja meg az Európai Parlament tagjai 2014. évi választásának eredményét.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 343. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja a választás eredményét.
A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Európai Parlament tagjai választása eredményének megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintáját az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 55. melléklete állapítja meg.
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása eredményét.
II.
A határozat a Ve. 202. §-án, a 331. § (1) bekezdésén, a 343. § (2) bekezdésén, a KIM rendelet 55. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 30.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke