1109/2014. NVB határozat - Z. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          1109/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság Z. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Comfort Invest Team Kft. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (3) bekezdését azzal, hogy eltávolította a kifogással érintett választási plakátokat. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.
A Nemzeti Választási Bizottság a Comfort Invest Team Kft.-t 1.015.000 (azaz egymillió-tizenötezer) forint bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. május 20-án 12 óra 55 perckor elektronikus úton, majd 13 órakor személyesen kifogást nyújtott be a Budapest III. kerület Szentendrei úton a Magyar Szocialista Párt által villanyoszlopokon elhelyezett választási plakátok eltávolítása tárgyában. Beadványozó előadta, hogy a Monostori út és a Szentendrei út 139. (Aquincum Múzeum) közötti szakaszon található villanyoszlopokról 2014. május 19-én délelőtt két személy a Magyar Szocialista Párt, mint az Európai Parlamenti választásokon induló jelölő szervezet 110 db plakátját leszedte.
Beadványozó szerint a plakátok eltávolítása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ának a választási plakátokra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá ellentétes a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésben kifejtett jogi állásponttal.
A plakátokat a Comfort Invest Team Kft. munkatársai szedték le, akik a helyszínen azt a szóbeli tájékoztatást adták a kifogás tevőnek, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel fennálló keretszerződés alapján végzik közterületen, illegálisan elhelyezett plakátok eltávolítását. Kifogást tevő a rendőrség segítségét kérte a tevékenység megakadályozásában. Beadványozó álláspontja szerint a plakátok eltávolítása megvalósította a Btk. 371. §-ába ütköző bűncselekményt is, ezért feljelentést tett. A kifogás mellékleteként két tanú írásbeli nyilatkozatát, továbbá videofelvételeket csatolt.
Beadványozó kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogsértést, a Comfort Invest Team Kft.-t tiltsa el a további jogszabálysértéstől, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján, a Ve. 219. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével szabjon ki bírságot a választási kampányszabályok megsértése miatt.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzéseire – rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak.
A Kúria fenti döntéseiben kimondta, hogy a választási szervek a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-ában foglalt rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, míg a Ve.-n kívüli a közúti közlekedési szabályokat, a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják tekintettel arra, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
A Ve. XVI. fejezet 331. § (1) bekezdésében rögzíti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a Ve. I-XII. fejezetének rendelkezéseit a XVI. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A Ve. 144. § (3) bekezdése alapján plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Kúria Kvk.II.37.307/2014./3. számú végzésében egyértelműen kimondta, hogy kampányidőszakban választási plakátok villanyoszlopon történő elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-ában foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság – figyelemmel a Kúria fentiekben hivatkozott döntéseiben kifejtettekre – megállapítja, hogy a villanyoszlopokon a jelölő szervezet jogszerűen helyezte el a választási plakátokat, így azok eltávolításával a Comfort Invest Team Kft. megsértette a Ve. 144. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó által indítványozott, a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerinti választási kampány szabályainak megsértése miatti bírság kiszabását indokoltnak találta. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 219. § (1) bekezdése szerint az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértés területi kiterjedtségét, annak ismétlődő jellegét - értékelte és különös súllyal vette figyelembe, hogy a Comfort Invest Team Kft. munkatársai részéről 110 db plakát eltávolítására került sor. A bírság összegének megállapításakor figyelembe vette a Bizottság a jogsértés szándékos jellegét is.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 144. §-án, a 331. § (1) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdés a)-b) és d) pontján, a 219. § (1) bekezdésén és a Kúria Kvk.II.37.307/2014./3. számú, a Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzéseiben foglalt jogértelmezésen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 22.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke