11/2015. számú NVB határozat - Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában

  

A Nemzeti Választási Bizottság
11/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében elhalálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2015. április 12. napjára tűzi ki.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
 
I.
 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 4. cikkének (3) bekezdés b) pontja szerint „Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik (…) halálával”.
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdése szerintaz országgyűlési képviselők időközi választását – az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság javaslatára figyelemmel – a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki. A Ve. 6. § (2) bekezdése szerint a szavazást vasárnap kell megtartani.
 
A Ve. 8. § (1) bekezdése szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.A Ve. 6. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen határozata meghozatalának időpontjában a kitűzés napját követő első törvényes időpont 2015. április 12., az utolsó pedig 2015. április 26.
 
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2015. január 13-án kelt levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Lasztovicza Jenő, aki a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként szerzett mandátumot, 2015. január 8-án elhunyt. A Veszprém megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 1/2015. (I. 21.) OEVB határozatában a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választás napjának 2015. április 19. napját javasolta.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésére álló adatok és információk alapján akként döntött, hogy a Ve. 244. § (1) bekezdésében rögzített hatásköre gyakorlásakor az időközi országgyűlési képviselő-választás szavazásának napját – figyelemmel a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges szervezési feladatokra – az első törvényes időpontra, 2015. április 12-re tűzi ki.
 
A Nemzeti Választási Bizottság határozata meghozatalakor figyelemmel volt arra az alapvető érdekre is, hogy Magyarország legfőbb népképviseleti szerve a lehető leghamarabbi időpontban tudjon teljes létszámban működni.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény 4. cikkének (3) bekezdése b) pontján, a Vjt. 19. §-án, a Ve. 6. §-án, 8. § (1) bekezdésén, 11. § (1) bekezdésén, 244. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. január 29.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke