11/2001. (XI. 12.) OVB határozat - a Pedagógusok Szakszervezete kérelmének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
11/2001. (XI.12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Pedagógusok Szakszervezete kérelmére - amelyben országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának, illetve az azon szereplő kérdés hitelesítését kérte - meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet és az azon szereplő kérdést hitelesíti.

Az aláírásgyűjtő íveket az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének jogerőre emelkedésétől számított két hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

A határozat ellen a meghozatalától számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2001. november 27-én 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

I.

A Pedagógusok Szakszervezete 2001. október 30-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmező országos népi kezdeményezést kíván benyújtani a következő kérdésben: "A Magyar Köztársaság Alkotmányának 28/D. §-a alapján alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére és tárgyalja meg azt a közalkalmazotti előmeneteli rendszert, amely igazodik a minimálbérhez, és biztosítja az Alkotmány 70/B. § (3) bekezdésében megfogalmazott, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog érvényesülését."

II.

A benyújtott aláírásgyűjtő ívvel és az azon szereplő kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság a következő jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:

Az Alkotmány 2. §-ának (2) bekezdése szerint "a Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja."

Az Alkotmány 19. §-ának (3) bekezdés b) pontja szerint az Országgyűlés

"b) törvényeket alkot"

Az Alkotmány 28/B. §-ának (1) bekezdése szerint "Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet."

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) 2. §-a szerint "Az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz."

Az Nsztv. 17. és 18. §-ai szerint "17. § A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.

18. § Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,

b) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

c) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek."

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 117. §-ának (1) bekezdése szerint "Az Országos Választási Bizottság a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg kérdést a benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti."

A Ve. 118. §-ának (3)-(5) bekezdései szerint "(3) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.

(4) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

(5) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírásgyűjtő polgár az aláírásával látja el."

III.

Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő ív, illetve az azon szereplő kérdés megfelelnek-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, továbbá hogy az aláírásgyűjtő ív megfelel a Ve. 131. §-a által alkalmazni rendelt 118. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt alaki feltételeknek, illetve az Nsztv. 17. §-ában a kérdéssel szemben támasztott követelménynek.

IV.

A határozat az Alkotmány 2. § (2) bekezdésén, 19. § (3) bekezdésének b) pontján, 28/B. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és 17-18. §-ain, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)-(5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. november 12.

Dr. Máthé Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnöke