1099/2014. NVB határozat - az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1099/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
                                          
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett mandátumot Holovackij András részére kiadja. Felhatalmazza a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Holovackij András részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés h) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
 
Homoki Istvánnak az Országos Ruszin Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt, mivel 2012. december 16-a és 2013. december 16-a között egy éven keresztül nem vett részt a nemzetiségi önkormányzat munkájában. Az Országos Ruszin Önkormányzat 3/2014. (II. 15.) számú ORÖ közgyűlési határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke 2014. február 17-én kelt levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 
A Nektv. 170. § (4) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi általános választásának kitűzéséig a mandátumok betöltésére és az időközi választásokra az ezen törvény 170. § (5)-(19) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nektv. 170. § (6) bekezdése alapján, ha az országos nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 349. § (1) bekezdés d) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzatoknak a Ve. hatálybalépését követő első általános választását megelőzően az országos nemzetiségi önkormányzati mandátum megüresedése esetén a mandátum betöltésére a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ve. 349. § (2) bekezdése szerint a régi Ve.-ben az Országos Választási Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
 
A régi Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdése szerint a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a Nemzeti Választási Bizottságnál.
 
Tekintettel arra, hogy a közös országos listát állító Ruszin Kulturális Egyesület és a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület jelölő szervezetek a régi Ve. 115/U. §-a szerinti határidőn belül nem nevezték meg a mandátumot szerző jelöltjüket, a mandátumot a Nektv. 170. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek közös országos listáján soron következő Holovackij András részére adta ki.
 
II.
 
A határozat a Ve. 349. § (1) bekezdés d) pontján valamint (2) bekezdésén, a Nektv. 102. § (1) bekezdés h) pontján és (2) bekezdésén, a 170. § (4) és (6) bekezdésein, a régi Ve. 115/P. § (5) bekezdés g) pontján és a 115/U. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, a 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. május 16.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke