1098/2014. NVB határozat - az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1098/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
                                          
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett mandátumot Hattinger Tamás részére kiadja. Felhatalmazza a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Hattinger Tamás részére átadja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő választójoga megszűnik.
 
Tóth Zoltánnak az Országos Ruszin Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt, mivel Debrecen Megyei Jogú Város Ruszin Önkormányzatában fennálló képviseleti megbízatásáról lemondott, így az országos nemzetiségi önkormányzat választásán nem rendelkezik választójoggal. Az Országos Ruszin Önkormányzat 4/2014. (II. 15.) számú ORÖ közgyűlési határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke 2014. február 17-én kelt levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 
A Nektv. 170. § (4) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi általános választásának kitűzéséig a mandátumok betöltésére és az időközi választásokra az ezen törvény 170. § (5)-(19) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nektv. 170. § (6) bekezdése alapján, ha az országos nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 349. § (1) bekezdés d) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzatoknak a Ve. hatálybalépését követő első általános választását megelőzően az országos nemzetiségi önkormányzati mandátum megüresedése esetén a mandátum betöltésére a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ve. 349. § (2) bekezdése szerint a régi Ve.-ben az Országos Választási Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
 
A régi Ve. 115/U. §-ának (1) bekezdése szerint a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a Nemzeti Választási Bizottságnál.
 
Tekintettel arra, hogy az országos listát állító Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége jelölő szervezet a régi Ve. 115/U. §-a szerinti határidőn belül nem nevezte meg a mandátumot szerző jelöltjét, a mandátumot a Nektv. 170. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet országos listáján soron következő Hattinger Tamás részére adta ki.
 
II.
 
A határozat a Ve. 349. § (1) bekezdés d) pontján valamint (2) bekezdésén, a Nektv. 102. § (1) bekezdés b) pontján, a 170. § (4) és (6) bekezdésein, a régi Ve. 115/P. § (5) bekezdés g) pontján és a 115/U. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, a 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. május 16.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke