1097/2014. NVB határozat - a Heike Aghte, Martti Tulenheimo, Janez Bertoncelj, Roderick Arthur Charles King, Jeannot Marie Martin Mersch, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Hanns Michael Moshammer szervezők által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1097/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Heike Aghte, Martti Tulenheimo, Janez Bertoncelj, Roderick Arthur Charles King, Jeannot Marie Martin Mersch, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Hanns Michael Moshammer szervezők (a továbbiakban: szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság elrendeli a „30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat!” című, az Európai Bizottság által ECI(2012)000014 számon, 2012. november 13-án nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés 2013. november 13-ig gyűjtött támogató nyilatkozatai aláírásának tételes ellenőrzését.
A Nemzeti Választási Bizottság felkéri a Nemzeti Választási Irodát, hogy gondoskodjon az aláírások ellenőrzéséről, és az arról készített jelentést legkésőbb 2014. június 23-ig terjessze a Nemzeti Választási Bizottság elé.
A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet – tekintettel arra, hogy annak benyújtási határideje nem munkanapra esik – úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Heike Aghte és Martti Tulenheimo szervezők a Nemzeti Választási Bizottság részére 2014. április 8-án postai úton benyújtották a „30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat!” című európai polgári kezdeményezés támogatására elektronikus formátumban összegyűjtött 113 támogató nyilatkozatot, valamint 3 darab papír alapú (2 darab fénymásolt és egy eredeti) támogató nyilatkozat formanyomtatványt, melyeken összesen 13 támogató nyilatkozat szerepel.
Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: rendelet) rögzíti, mely közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban. A rendelet hazai végrehajtásához szükséges szabályokat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) tartalmazza.
A rendelet 5. cikkének (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a támogató nyilatkozatokat a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb 12 hónapon keresztül lehet gyűjteni, a nyilatkozatoknak az ellenőrzésre történő benyújtására azonban nem szab határidőt. A rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint amennyiben a szervezők összegyűjtötték a szükséges számú támogató nyilatkozatokat, azokat ellenőrzés és igazolás céljából benyújtják a 15. cikkben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságnak. Ugyanezen cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban, megfelelő ellenőrzésnek veti alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóság a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állít ki a szervezők számára, amelyben igazolja az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát. A rendelet 12. cikkének (3) bekezdése pedig rögzíti, hogy a szervezők biztosítják, hogy legkésőbb 18 hónappal a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontját követően megsemmisítik az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban összegyűjtött támogató nyilatkozatokat és azok másolatait.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a szervezők a rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva 2014. április 8-án benyújtották a „30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat!” című európai polgári kezdeményezés támogatására gyűjtött nyilatkozatokat és bejelentésükhöz csatolták az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről szóló, a Német Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal által kiállított igazolást. Az Nsztv. 63. §-a szerint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a „30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat!” című európai polgári kezdeményezés támogatására gyűjtött nyilatkozatoknak az ellenőrzését rendelte meg.
II.
A határozat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendeletén, az Nsztv. 1. §-án, a 63-64. §-ain, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 28 §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. május 13.
  
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke