1096/2014. NVB határozat - a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1096/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáján megüresedett mandátumot Hidvéghi Balázs részére kiadja.
A Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a megbízólevelet Hidvéghi Balázs részére átadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Bánki Erik, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán állított lista 35. helyén szereplő jelölt az Országos Választási Bizottság 75/2012. számú határozata alapján – dr. Áder János európai parlamenti képviselői mandátuma megszűnése okán – mandátumot szerzett.
Nevezett a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett, 2014. május 5-én kelt levelében arról adott tájékoztatást, hogy 2014. május 5-ei hatállyal lemond az Európai Parlamentben megszerzett mandátumáról. Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke 2014. május 8-án kelt levelében tájékoztatta az Európai Parlament elnökét a képviselő lemondásáról. Ugyanezen napon Martin Schulz úr, az Európai Parlament elnöke, elektronikus úton megküldött válaszlevelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy tudomásul vette Bánki Erik országgyűlési képviselővé történő megválasztását, valamint, hogy az Európai Parlament eljárási szabályzata 4. cikkének (4) bekezdése, illetve az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése és a 13. cikkének (1) bekezdése értelmében képviselői helye 2014. május 6-i hatállyal megüresedett.
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 4. § c) pontja szerint az Európai Parlament tagjának megbízatása lemondásával megszűnik. Az Eptv. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint az európai parlamenti képviselő nem lehet országgyűlési képviselő.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (Epvjt.) 10. § (1) bekezdése szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 349. § (1) bekezdés e) pontja szerint az európai parlamenti mandátum megüresedése esetén a mandátum betöltésére a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a mandátum megüresedésére az Európai Parlament tagjainak a Ve. hatálybalépését követő első általános választását megelőzően kerül sor.
A Ve. 349. § (2) bekezdése szerint a régi Ve.-ben az Országos Választási Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
A régi Ve. 99/Q.-a szerint amennyiben az Európai Parlament tagjainak választásán megválasztott képviselő kiesik, helyére a párt mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a Nemzeti Választási Bizottságnál. 
A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt törvényes képviselői 2014. május 6-án kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2014. május 8-án érkezett levelükben a Bánki Erik lemondása okán megüresedett mandátum betöltésére a lista 41. helyén szereplő Hidvéghi Balázst jelölték.
Figyelemmel az Epvjt., a Ve. és a régi Ve. idézett, irányadó rendelkezéseire, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a listát állító jelölő szervezeteknek a listán megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, így a megüresedett mandátumot Hidvéghi Balázs részére kiadja.
II.
A határozat a Ve. 349. § (1) bekezdés e) pontján, a (2) bekezdésén, a régi Ve. 99/Q. §-án, az Eptv. 4. § c) pontján, a 8. § (2) bekezdés c) pontján, az Epvjt. 10. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, a 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 13.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke