1095/2014. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményeire épülő, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok megállapítása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1095/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményeire épülő, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok megállapítása tárgyában meghozta az alábbi
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező dokumentum (A pártok részére nyújtott állami költségvetési támogatás összegének megállapításához szükséges hivatalos szavazatszámok a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson) szerint állapítja meg a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányokat.
A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozatában foglalt elosztási arányokról és az azok alátámasztásául szolgáló hiteles számításokról – a határozat meghozatalát követően – tájékoztassa az államháztartásért felelős minisztert.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 5. § (2) bekezdése szerint a pártok a törvény rendelkezései szerint támogatásra jogosultak. A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75 %-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1 %-át nem szerzi meg.
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 37. § (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:
„37. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján a képviselői megbízatás megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.
(2) Az (1) bekezdés alapján a 2014. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2014. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb az országgyűlési képviselők 2014. évi választása eredményének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül közli az államháztartásért felelős miniszterrel a Ptv. 5. § (2) bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles számításokkal alátámasztva.”
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (3) bekezdése szerint a közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt - a pártok költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartozik.
A Ve. 253. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a közös lista állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy az egyes jelöltek - a pártok költségvetési támogatása szempontjából - melyik jelölő szervezethez tartoznak.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 30-i ülésén jegyzőkönyvben foglalt döntésével elfogadott egy, a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti, a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányokat tartalmazó dokumentumot. A Ptv. szerinti 75 %-os támogatásra jogosultak megállapításához szükséges elosztási arányokat a Nemzeti Választási Bizottság oly módon határozta meg, hogy a közös listákra leadott szavazatok esetében figyelembe vette a közös lista állításában részt vevő pártoknak az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 23. melléklete (a továbbiakban: L1 nyomtatvány) szerinti nyomtatványon, a költségvetési támogatás megosztásának %-os aránya tárgyában tett nyilatkozatát. A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2014. május 4-én érkezett írásbeli megkeresés alapján a Bizottság a 2014. április 30-i jegyzőkönyvi döntés újratárgyalását tartotta indokoltnak.
A Nemzeti Választási Bizottság a pártok költségvetési támogatásának meghatározásához szükséges elosztási arányok kiszámítási módjával kapcsolatban az alábbiakat rögzíti.
Ahogyan azt a Ptv. 5. § (2) bekezdése is tartalmazza, a költségvetési támogatás a pártokat az országgyűlési választások eredménye alapján illeti meg. Az országgyűlési választások eredményében a választópolgároknak a szavazás napján kinyilvánított akarata jelenik meg, így kizárólag az és a jelölő szervezeteknek a Ve. 252. § (3) és 253. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozataik szolgáltathatnak alapot a pártoknak a központi költségvetésből nyújtott támogatása meghatározásához.
A Ptv. 5. § (2) bekezdése 2. mondata szerinti rendelkezés helyes, a Ve. irányadó rendelkezéseit is figyelembe vevő értelmezésének az az álláspont felel meg, ha a 75 %-os támogatás megállapítása esetén az országos listás szavazatok meghatározásakor kizárólag a támogatásra jogosultaknak a Ve. 253. § (3) bekezdésében foglalt jognyilatkozatát veszi figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a közös lista állítása esetén a 75 %-os támogatásra jogosultak meghatározásának eljárásában az országos listás szavazatok számát oly módon kell megállapítani, hogy a jelölő szervezetek által a Ve. 253. § (3) bekezdése alapján, a KIM rendelet 24. melléklete szerinti L2 nyomtatványon tett azon nyilatkozatát veszi figyelembe, melyben a jelölő szervezetek képviseletére jogosultak rögzítették, hogy a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából a közös pártlista mandátumot szerző jelöltje után járó támogatás melyik pártot illeti meg. A közös egyéni választókerületi jelöltek szavazatainak meghatározásakor fenti jogi okfejtés és a Ve. 252. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a jelölő szervezetek képviselői által a KIM rendelet 22. melléklete szerinti formanyomtatványon tett azon nyilatkozatát kell figyelembe venni, melyben meghatározásra került, hogy a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából a mandátumot szerző közös jelölt után járó támogatás melyik pártot illeti meg.
Tekintettel arra, hogy a közös egyéni jelöltet és közös pártlistát állító jelölő szervezetek a jelöltek illetve a lista bejelentése alkalmával megtették a Ve. 252. § (3) és a 253. § (3) bekezdése szerinti jognyilatkozatokat, a Nemzeti Választási Bizottság a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti elosztási arányokat jelen határozat mellékletét képező dokumentum szerint állapítja meg.
A jelölő szervezetek által a lista bejelentése során az L1 nyomtatványon, a költségvetési támogatás megosztásának százalékos arányáról tett nyilatkozata az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. (a továbbiakban: Kktv.) 6. § (7) bekezdése alapján bír joghatás kiváltására alkalmas tartalommal. Ezen nyilatkozat a Kktv. hivatkozott rendelkezése alapján kizárólag a közösen listát állító jelölő szervezetek részére, a központi költségvetésből a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozása céljából, a 3. § (1) bekezdése szerinti költségvetési támogatás folyósítása során volt figyelembe vehető. Az L1 nyomtatványon a listát állító jelölő szervezeteknek a kampányfinanszírozás céljából járó költségvetési támogatás megosztásáról szóló megállapodásáról a Nemzeti Választási Iroda a Kktv. 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve, a törvényben rögzített határidőben tájékoztatta a Magyar Államkincstárt, mely a 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elvégezte a 3. § szerinti támogatás folyósítását a pártok részére.
Az országgyűlési képviselők 2014. évi választási eljárása során közös lista állításában részt vevő jelölő szervezetek képviselői által az L1 nyomtatványon, a költségvetési támogatás százalékos megosztására tett nyilatkozatai alapján foganatosított cselekmények végrehajtásra kerültek, vagyis a választási kampánytevékenységre fordítható támogatásokat a kampányidőszak alatt a Magyar Államkincstár folyósította az arra jogosult pártok részére, így az a választási eredményre épülő, a Ptv. 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás elosztásában nem vehető figyelembe.
III.
A határozat a Ve. 252. § (3) bekezdésén, a 253. § (3) bekezdésén, a KIM rendeleten, a Ptv. 5. § (2) bekezdésén, a Költségvetési tv. 37. §-án, a Kktv. 3. § (1) és 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke