1093/2014. NVB határozat Pasztorniczky István önkormányzati képviselő által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
1093/2014. számú határozata

 
A Nemzeti Választási Bizottság Pasztorniczky István önkormányzati képviselő (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2014. (IV.25.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 22-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, mely a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése alapján áttételre került a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező OEVB-hez.
Beadványozó kifogásában előadta, hogy a Kulcsmagazin Online önkormányzati tulajdonban álló internetes hírportál megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása és c) pontja szerinti, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti alapelveket az alábbiak szerint. A megnevezett hírportálon 2014. április 18-i keltezéssel megjelent a „Listavezető” című cikk, mely Pelczné dr. Gáll Ildikót, a FIDESZ jelölő szervezet alelnökét, mint a „kormánypártok listavezetőjét” mutatja be anélkül, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán nyilvántartásba vett további jelölő szervezetek, „így különösen a Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) jelölő szervezet listavezetőjéről, Morvai Krisztináról is” közölne cikket. A médiatartalom 2014. április 21-én nyomtatott formában is megjelent Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén. Kifogást tevő sérelmezett cikket mellékelte beadványához.
Fentiek alapján beadványozó kérte annak megvizsgálását, hogy a Kulcsmagazin Online közszolgálati médiaszolgáltatónak minősül-e. Kérte továbbá a jogsértés megállapítást, a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint bírság kiszabását.
Az OEVB 48/2014. (IV.25.) számú határozatában a kifogást elutasította az alábbi indokolás mellett. Az OEVB kifejtette, hogy a kifogással érintett cikk nem minősül a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában meghatározott politikai reklámnak. Kifejtette továbbá, hogy a médiatartalom kizárólag akkor minősül a Ve. 146. § b) pontjában meghatározott politikai hirdetésnek, ha azt ellenérték fejében teszik közzé, erre vonatkozóan azonban a beadványozó bizonyítékot nem csatolt. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a Kulcsmagazin Online nem minősül közszolgálati médiaszolgáltatónak. Az OEVB megjegyezte továbbá, hogy a cikk közzétételekor a Jobbik az Európai Parlament tagjainak választásán még nem került nyilvántartásba vételre. Végezetül az OEVB leszögezte, hogy nem állapítható meg a Ve. hivatkozott alapelveinek sérelme sem, mivel a választási kampányidőszak május 25-én 19.00 órakor ér véget, így a megnevezett hírportálnak még van lehetősége más jelölő szervezeteket érintő hírek közzétételére.
II.
Beadványozó 2014. április 26-án 23 óra 17 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 48/2014. (IV.25.) számú határozatával szemben, melyben előadta, hogy álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség követelményének sérelme megállapítható, mivel a Kulcsmagazin Online a kifogásban meghatározott időpontban kizárólag a FIDESZ jelölő szervezetet érintő cikket közölt. Beadványozó álláspontja szerint egy későbbi cikk közlésével nem biztosítható az esélyegyenlőség alapelvének érvényesülése. Beadványozó véleménye szerint a közlés politikai jellegét nem befolyásolja az, hogy a médiatartalom ellenérték fejében jelent meg, továbbá azon tény sem, hogy a Kulcsmagazin Online az Állami Számvevőszék nyilvántartásában nem szerepel. Beadványozó mellékelte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 235/2011. (XII.18.) határozatát, mely véleménye szerint igazolja, hogy a kifogásolt médiatartalom ellenérték fejében közzétett politikai hirdetésnek minősül.
III.
A fellebbezés nem alapos.
Az Mttv. 203. § 60. pontja szerint „sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel (…)”.  
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Kulcsmagazin Online elnevezésű, www.kulcsmagazin.hu linken elérhető hírportál sajtóterméknek minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a Kulcsmagazin Online hírportálon megjelent „A listavezető” című cikket, és megállapította, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös listájának 1. sorszámú jelöltjeként nyilvántartásba vett Pelczné dr. Gáll Ildikó nyilatkozatát tartalmazza az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban.
A Ve. 146. § b) pontja határozza meg a politikai hirdetés fogalmát, mely szerint „az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom”.
A törvényi meghatározás tehát több tartalmi elem együttes teljesüléséhez köti azt, hogy a sajtótermékben közölteket politikai hirdetésnek lehessen minősíteni. A fellebbező által megjelölt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 235/2011. (XII.18.) határozata nem tartalmaz bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kifogásolt médiatartalom ellenérték fejében került közzétételére, az kizárólag tagi kölcsön nyújtásáról rendelkezik a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikácós Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére.
Mindezek alapján Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a beadványozó nem jelölt meg bizonyítékot arra nézve, hogy a kifogásolt médiatartalom ellenérték fejében került megjelenítésre. Fentiek szerint a Nemzeti Választási Bizottság – egyetértve az elsőfokon eljárt választási bizottsággal – megállapítja, hogy a kifogásolt médiatartalom nem minősül politikai hirdetésnek.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmében „a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket: esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között (...).”
A választási kampány a jelölő szervezetek közötti verseny, amelynek kifejezett célja a választópolgári akarat befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása. A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 139. §-a és az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III.10.) KIM rendelet 21. §-a alapján rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2014. április 5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig tart.
A választási bizottságok és a bíróságok következetes gyakorlata szerint az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása a sajtótermék által közzétett médiatartalom átfogó részének ismeretében vizsgálható. Az alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha bizonyítható, hogy a sajtótermék valamely jelölő szervezet számára indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget biztosít más azonos jogi helyzetben lévő jelölő szervezetekkel szemben.
A fellebbező a Kulcsmagazin Online internetes hírportálon kizárólag egy oldal terjedelemben megjelent médiatartalmat kifogásol. Ebben a körben utal a Nemzeti Választási Bizottság arra, hogy a választási eljárás során jogorvoslati kérelem benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli. A Bizottság azon bizonyítékokat mérlegeli, amelyeket a kérelmező elé tár és e mérlegelés alapján kialakult meggyőződése, valamint a vonatkozó jogszabályok értelmezése alapján hozza meg döntését. Jelen esetben a kérelmező nem hivatkozott olyan tényre, illetve nem csatolt olyan bizonyítékot, amely arra utalt volna, hogy a megnevezett hírportál összességében nem biztosított egyenlő feltételeket a jelölő szervezetek számára.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint – egyetértve az OEVB határozatában kifejtett jogi állásponttal – a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelv sérelme nem állapítható meg.
Végül a Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelem azon részét vizsgálta, amely szerint a napilap megjelölt oldalán közzétett médiatartalom sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Bizottság álláspontja szerint a beadványozó nem szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a médiatartalom megjelenítésére nem jogszerűen került sor. Ebben a tekintetben tehát a jogorvoslati kérelem nem volt megalapozott.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a megnevezett sajtóterméknek szükséges biztosítania a Nemzeti Választási Bizottság által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetek politikai programjainak ismertetését a 2014. április 5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig tartó kampányidőszak alatt.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a 139. §-án, a 146. § b) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Mttv. 203. § 60. pontján, a 13/2014. (III.10.) KIM rendelet 21. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 30.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke