1090/2014. NVB határozat - a német nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1090/2014. számú határozata
A Nemzeti Választási Bizottság a német nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 18. §-ának rendelkezései alapján és Heinek Ottó lemondása okán az Országgyűlésben a német nemzetiséget szószólóként Ritter Imre képviseli.
A Bizottság felhatalmazza Elnökét, hogy Ritter Imre német nemzetiségi szószóló részére a megbízólevelet átadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának országos listás eredménye megállapítása tárgyában hozott 1063/2014. számú határozatában megállapította, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán állított tizenhárom nemzetiségi lista közül egyik sem érte el a Vjt. 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot, így mandátumot nem szereztek. A Vjt. 18. §-a alapján a nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget az Országgyűlésben nemzetiségi szószóló képviseli. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított nemzetiségi lista – melyet a Nemzeti Választási Bizottság 122/2014. számú határozatával vett nyilvántartásba – első helyén Heinek Ottó szerepelt, aki a Vjt. 18. §-a alapján az Országgyűlésben a német nemzetiséget nemzetiségi szószólóként képviseli.
A Nemzeti Választási Bizottság az Országgyűlés Hivatala 2014. április 24-i tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított nemzetiségi lista első helyén szereplő Heinek Ottó nemzetiségi szószólói megbízatása 2014. április 16-án kelt írásbeli lemondó nyilatkozata alapján megszűnt.
A Vjt. 20. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése esetén szószóló az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt lesz. Ha az országos listán nincs több jelölt, az adott nemzetiséget az Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig nem képviseli nemzetiségi szószóló.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A Ve. 299. §-a szerint a nemzetiségi szószóló részére a megbízólevelet a Nemzeti Választási Bizottság adja ki.
Heinek Ottó - mint a nemzetiségi listát állító Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke - nemzetiségi szószólói megbízásáról való lemondó nyilatkozatában megnevezte, hogy szószólóként a nemzetiségi lista második helyén szereplő Ritter Imrét kívánja jelölni. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a német nemzetiséget szószólóként Ritter Imre képviseli az Országgyűlésben és részére a megbízólevelet kiadja.
II.
A határozat a Vjt. 18. §-án, a 20. § (3) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, a 299-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke