109/2022. NVB határozat - a dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár és a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

109/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna (a továbbiakban: Beadványozó1) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár és a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvai utca 28., meghatalmazott képviselő: dr. Pesti Imre, a továbbiakban: Beadványozó2) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 13/2022. (II. 22.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1.  A Momentum Mozgalom (1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2., a továbbiakban: Kifogástevő) mint az országgyűlési képviselők 2022. évi álalános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet 2022. február 19-én 11 óra 18 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Pest Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek megsértése, valamint – mint a választásra irányadó jogszabályként alkalmazandó – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdésének megsértése okán.
 2. Kifogásában előadta, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna, a Pest megye 3. számú választókerületben (a továbbiakban OEVK) induló, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni képviselőjelöltje 2022. február 16. napján digitális eszközök ünnepélyes átadásán vett részt a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban, ahol laptopokat adott át, valamint beszédet is tartott. Rögzítette, hogy a digitális eszközök a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt keretében kerültek beszerzésre és kiosztásra.
 3. Kifogásába beillesztette, illetve idézte az origo.hu ezen eseményről tájékoztató cikkét, amely szerint dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna úgy fogalmazott, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy a digitális eszközöket be kell vinni az iskolákba, továbbá rögzítette, hogy ezen eseményről az MTI is beszámolt.
 4. Kifogástevő előadta, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna az eseményen történt látogatásának tényét, illetve az eseményen készült fényképeket a közszereplői Facebook oldalán is megosztotta, amely bejegyzés tartalmazza, hogy a Kormány jóvoltából kerültek a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tanulói és pedagógusai számára kiosztásra a laptopok. A Facebook bejegyzés pontos szövegét Kifogástevő idézte kifogásában.
 5. Kifogástevő álláspontja szerint kampányidőszakban valamely országgyűlési képviselőjelöltnek köznevelési intézményben tett látogatása és az arról készült felvétel alkalmas a választói akarat befolyásolására, ezért az kampánytevékenységnek minősül. Ezért meglátása szerint dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna képviselőjelölt megsértette az Nkt. 24. § (3) bekezdését, amelynek értelmében nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
 6. Kifogástevő e körben hivatkozott a Kúria Kvk.II.37.395/2014/2. számú végzésére, amely határozat egy, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán induló képviselőjelölt esetében állapította meg, hogy az adomány személyes szétosztása az arról beszámoló médiahírek folytán széles nyilvánossághoz eljutva a választói akarat befolyásolására alkalmas kampánytevékenységet valósít meg. Hivatkozott továbbá egy, az Alapvető Jogok Biztosa által kiadott közleményre is, amelyben a Biztos felhívja a jelölő szervezeteket, hogy a kampány során tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől a kampányrendezvényeken, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától.
 7. Kifogástevő előadta, hogy bár dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, de emellett a Pest megye 3. számú OEVK-ban induló, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni képviselőjelöltje, és mivel a laptopok adományozására – kampányidőszak során – az OEVK területén található Móricz Zsigmond Gimnáziumban került sor, ezért meglátása szerint dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna tevékenységét a választópolgárok nem államtitkári, hanem egyéni jelölti státuszában végzett magatartásának tulajdonítják.
 8. Hivatkozott az Alaptörvényre, illetve az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényre a körben, hogy Kifogástevő meglátása szerint sem az Alaptörvény, sem e nevezett törvény alapján nem tartozik az országgyűlési képviselők feladatkörébe digitális eszközök ünnepélyes átadása középiskolai tanulók részére.
 9. Kiemelte, hogy a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt Magyarország Kormányának országos szintű projektje, annak létrejöttére és megvalósulására dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna képviselőnek egyéni képviselőjelölti minőségében ráhatása nem volt, így véleménye szerint a digitális eszközök átadásában való részvétele sem indokolt. Előadta, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna részvétele az eszközök átadásán meglátása szerint azt a képet sugallja a választópolgárok felé, hogy az eszközök a képviselő közvetlen, személyes tevékenységének eredményeként kerültek az iskolába, tehát a jövőbeli hasonló juttatások, fejlesztések záloga a képviselő hasonló tevékenysége, amelynek előfeltétele a képviselőjelölt újbóli megválasztása.
 10. Kifogástevő hivatkozott a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Kormányhatározatra, amely a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe delegálja a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” megnevezésű projektelem végrehajtását, melynek keretében az átadott eszközök beszerzése megvalósult. Ennek alapján Kifogástevő álláspontja szerint dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna államtitkárként sem a program felügyeletéért, sem végrehajtásáért nem felelt közvetlenül, továbbá a program végrehajtásának fogalmilag nem képezhette elemét az ünnepélyes átadás. Rögzítette, hogy a laptopok átadását több esetben is az adott országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltje adta át az iskolák számára. Ennek alátámasztására Kifogásában feltüntette a teol.hu cikkét.
 11. Hivatkozott továbbá a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pk.50.028/2019/4. számú határozatára, valamint az Alkotmánybíróság 3154/2018. (V. 11.) határozatára.
 12. Kifogásához mellékelt 12 darab képet, amelyek közül egyen az mti.hu, egy másikon pedig az origo.hu cikkei láthatóak, a további 10 képen pedig a dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna közszereplői Facebook oldalán közzétett bejegyzését, illetve az azokhoz mellékelt fényképeket tartalmazza, valamint két pdf formátumú dokumentumot, amelyek az MTI, illetve az Origo tudósításait tartalmazzák.
 13. Mindezekre tekintettel Kifogástevő arra kérte az OEVB-t, hogy kifogásának adjon helyt, a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, b) pontja alapján dr. Vitályos Eszter Zsuzsannát tiltsa el a további jogszabálysértéstől, d) pontja alapján pedig szabjon ki bírságot.
 14. Az OEVB a 13/2022. (II. 22.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, ezért eltiltotta a további jogsértéstől. Az OEVB határozatának rendelkező részében megállapította, hogy a választási kampány szabályainak megsértése miatt bírság kiszabását nem látta szükségesnek.
 15. Az OEVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a választók többsége számára ismert lehetett, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna mely jelölő szervezetek képviseletében indul egyéni képviselőjelöltként az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, így ő az esemény időpontjában adott jelölő szervezetek jelöltjének volt tekinthető a választók többsége által, így kampányidőszakban, és azon kívül is a választók nagy többsége számára személye összekapcsolható az őt jelölő jelölő szervezettel. Az OEVB álláspontja szerint kampányidőszakon kívül akár a Kormány, illetve minisztérium feladatkörében eljárva történt megjelenésnek minősülhetne az eseményen való szereplése, ám kampányidőszakban a tényleges szereplése nem elválasztható a kampánytól és a jelölő szervezetétől. Tevékenysége kampányidőszakban az átlagos választópolgár számára elsődlegesen politikai célú, kampány célú megjelenésnek tűnhet, és a választópolgárok számára csak másodlagos jelentőségű, hogy államtitkári, vagy országgyűlési képviselő minőségében jelent meg az adott eseményen. Továbbá megállapította, hogy mivel az eseményről Facebook bejegyzés és országosan elérhető hírportál, az origo.hu is tudósított, így a választók széles köréhez eljuthatott, ezért a választók széles körének akaratára befolyásoló hatással bírhatott. Az OEVB a becsatolt fényképfelvételek alapján azt állapította meg, hogy az eseményre az iskolában az alatt az idő alatt került sor, amíg az iskola a tanulók felügyeletét ellátta, és ezen tény, illetve annak okán, hogy dr. Vitályos Eszter személyétől nem vonatkoztatható el az őt jelöltként indító jelölő szervezet, mint párt, illetve hogy az eseményre kampányidőszakban a jelöltet támogató jelölő szervezet által a Kormány „többséget adó politikai párt tevékenységét méltatja”, politikai célú tevékenységnek minősíthető.
 16. Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna megsértette az Nkt. 24. § (3) bekezdését, és ezzel egyidejűleg pedig a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó1 az OEVB határozata ellen 2022. február 24-én 8 óra 53 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be, amelyet az OEVI vezetője ugyanezen a napon 13 óra 18 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottság részére.
 2. Beadványozó1 fellebbezésében rögzítette, hogy álláspontja szerint az OEVB 13/2022. (II.22.) számú határozatát a Ve. 43. §-ának sérelmével hozta meg, amely így sérti a Ve. 142. §-át.
 3.  Érintettsége körében hivatkozott a Ve. 221. § (1) bekezdésére, illetve érintettsége alátámasztására előadta, hogy az OEVB határozata őt jogsértőként marasztalta, rá vonatkozóan tartalmazott kötelezést.
 4. Fellebbezésében ismertette Kifogástevő kifogását, illetve az OEVB kifogást elbíráló határozatának tartalmát.
 5. Előadta, hogy a 2022. február 16. napján digitális eszközök ünnepélyes átadásán tartott beszédet, amelyben kiemelte, hogy az eszközöket a Magyar Állam végrehajtó szerve, a Kormány biztosítja a diákok számára, ezen állítását pedig a közszereplői Facebook oldalán megjelent bejegyzésében is egyértelműsítette, amely bejegyzését idézte fellebbezésében.
 6. Meglátása szerint Kifogástevő a valós tényeket elferdítve, illetve lényeges, a döntés irányát befolyásoló tényeket elhallgatva tette meg kifogását, véleménye szerint pedig az OEVB az információkat nem kellő alapossággal ellenőrizte, illetve a rendelkezésére álló bizonyítékokat helytelenül értékelte. E körben hivatkozott a Kormány 1495/2021. (VII. 23 ) Korm. határozatára, amelynek 1. mellékletének részét képezi a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű intézkedés. Előadta, hogy a kifogás tartalmával ellentétben e Kormányhatározat végrehajtása nem kizárólagosan a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata, hanem – ahogyan azt a Kormányhatározat 2. pontja előírja – a Miniszterelnökséget vezető miniszter a programterületek szakpolitikai felelőseinek bevonásával gondoskodik az intézkedések végrehajtásának megkezdéséről, jelen esetben pedig ezen szakpolitikai felelősök az emberi erőforrások minisztere és a családokért felelős tárca nélküli miniszter.
 7. Előadta, hogy a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt megvalósításhoz szükséges pályázat kiírására az RRF 1.2.1-2021 szám alatt került sor, meglátása szerint a kifogás, illetve az OEVB is figyelmen kívül hagyta annak a ténynek a következményeit, hogy a felhívás alapján annak forrását a „XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja, amelyből az Európai Unió felé elszámolandó költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (...) 158,896 Mrd Ft”.
 8. Ennek körében előadta továbbá, hogy a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjának „C” oszlopa szerint a „l. Demográfia és köznevelés” programterületen a Miniszterelnökség az EMMI-vel együttműködve a szakpolitikai felelős. Álláspontja szerint tehát a végrehajtás valódi felelősei a kifogásban foglaltakkal szemben nem a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hanem a Miniszterelnökség (ezen belül a családokért felelős tárca nélküli miniszter) és az EMMI.
 9. Rögzítette továbbá, hogy a pályázati felhívás alapján támogatási kérelem benyújtására a Klebelsberg Központ és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. konzorciuma volt jogosult. A Klebelsberg lntézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Klebelsberg Központ az oktatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Meglátása szerint ezen tények igazolják, hogy az EMMI-n belül a közoktatásért felelős, továbbá az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárok szakterületéhez tartozott a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” nevezetű projekt feladatainak lebonyolítása.
 10. Mindezek alapján Beadványozó1 álláspontja szerint a kifogásban megjelölt eseményen való részvétele az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkáraként, hivatali feladata ellátása körében valósult meg, a konkrét intézményi helyszínt pedig az onnan érkezett előzetes meghívás indokolta. Előadta, hogy a digitális eszközök átadására történő felkérést még a kampányidőszakot megelőzően, 2022. február 9-én fogadta el. Rögzítette, hogy az OEVB az egyéni jelölti nyilvántartásba vételéről a 7/2022. (II. 16.) számú határozatával döntött, amely döntés 2022. február 19-én 16 órakor vált jogerőssé, azaz ettől az időponttól minősül az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán képviselőjelöltnek. Meglátása szerint ezen okból igazolt, hogy az eseményen való részvétel a Ve. 142. §-a alapján a kampányidőszakra és nyilvántartásba vétel alatti jelölti státuszára tekintettel sem minősült kampánytevékenységnek, a digitális eszközök átadásán ugyanis mint az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, hivatali kötelességéből fakadóan vett részt.
 11. Fellebbezésében hivatkozott a Kúria Kvk.V.37.637/2019/6. és Kvk.111.38.043/2019/2. számú végzéseire, amelyek kapcsán előadta, hogy az eseményen nem tanúsított olyan magatartást, illetve nem tett olyan nyilatkozatot, amely a fellebbezésében részletesen ismertetett, a konkrét feladat elvégzésére biztosított hatásköri felhatalmazása kereteit túllépte volna.
 12. Mindezek alapján Beadványozó1 arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt, és a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg az OEVB 13/2022. (II. 22.) számú határozatát, a kifogást pedig utasítsa el.
 13. Beadványozó2 2022. február 25-én 13 óra 36 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését az OEVB 13/2022. (II. 22.) számú határozata ellen, amelyet az OEVI vezetője ugyanezen a napon 14 óra 20 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottság részére.
 14. Beadványozó2 előadta, hogy meglátása szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, mert sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban megfogalmazott alapelveket.
 15. Érintettsége alátámasztásaként arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetséget a 40/2022. (I. 27.) NVB számú határozatával jelölő szervezetként nyilvántartásba vette, e döntés 2022. január 30-án jogerőre emelkedett, így érintettsége mellett azzal érvelt, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet.
 16. Beadványozó2 fellebbezésének tartalma részben teljes mértékben egyezik Beadványozó1 fellebbezésének tartalmával. Ezen túlmenően előadta, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna a Kormány nevében beszélt a Kifogástevő által sérelmezett eseményen, képviselői és jelölti minőségére nem hivatkozott. Meglátása szerint egy kormányzati döntés végrehajtása történt meg az átadással, így az államtitkár a Kormány feladatkörében járt el, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, mint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet szerint az oktatáspolitikáért felelős minisztériumot képviselte, amely tényt véleménye szerint az OEVB döntésének meghozatalakor figyelmen kívül hagyott.
 17. Előadta továbbá, hogy az Nktv. 24. § (3) bekezdésében foglalt tilalom – és ezáltal a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének – megsértésére akkor kerülhet sor, ha a képviselőjelölt jelöltként fellépve köznevelési intézményben kampánytevékenységet folytat, ami jelen esetben nem történt meg, így szerinte a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelv sérelme sem következhetett be.
 18. Kifogástevő által hivatkozott Kvk.II.37.395/2014/2. számú kúriai végzés kapcsán Beadványozó2 előadta, hogy Kifogástevő állításával ellentétben e végzés jelen ügytől teljesen eltérő tényálláson alapszik. Lényegi eltérés álláspontja szerint, hogy a Kúria által elbírált ügyben kormányzati tisztséget nem viselő jelölt osztott almát az oktatási intézményben, azaz abban az esetben kampánycélú cselekmény történt. Ezen különbséget meglátása szerint az OEVB nem vette figyelembe.
 19. Sérelmezte továbbá, hogy az OEVB nem foglalkozott a kifogástevő arra utaló megjegyzésével, hogy a képviselőjelölt ismételt megválasztását segíti elő a vizsgált tevékenység. Ezen állítás figyelmen kívül hagyása véleménye szerint azért „komoly hiba”, mert figyelembe kellett volna venni azt a tényt, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna nem a Pest megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott képviselő, így ismételt megválasztása fogalmilag kizárt. Ezen tény Beadványozó2 szerint megkérdőjelezi a kifogás érvének megalapozottságát.
 20. Beadványozó2 előadta továbbá, hogy az OEVB megállapította a választás tisztasága alapelvének sérelmét is, azonban meglátása szerint ezen alapelv felhívása csak akkor volna megalapozott, hogy ha az OEVB kapcsolatot teremtett volna a szavazás lefolytatásának, illetve a szavazás eredménye megállapításának folyamata, valamint a képviselőjelölt kampánytevékenysége között.
 21. Mindezek alapján arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy fellebbezésének adjon helyt, a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében a sérelmezett határozatot változtassa meg, és a kifogást utasítja el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Ve. 217. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg. Ennek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó1 és Beadványozó2 fellebbezésének elbírálását – tartalmi egyezőségük okán – egy eljárásban folytatja le.
 2. Beadványozók fellebbezése alapos.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 4. A Bizottság elfogadta Beadványozó1-nek és Beadványozó2-nek is az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését. Beadványozó1 a fellebbezéssel támadott határozat kötelezettje, míg Beadványozó2 az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amelynek az OEVK-ban induló – KDNP-vel közös – képviselőjelöltje éppen Beadványozó1.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, illetve az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek OEVK-ban induló, közös, jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelöltje.
 6. A fellebbezés elbírálása során a Bizottságnak mindenekelőtt abban kell állást foglalnia, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna kifogásolt cselekménye kampánytevékenységnek minősül-e. Ugyanis a Ve. 142. §-a szerint nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége.
 7. Kifogástevő kifogásában azt sérelmezte, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna a digitális eszközök átadásán mint képviselőjelölt vett részt, ugyanis meglátása szerint államtitkárként sem a program felügyeletéért, sem végrehajtásáért nem felelt, ezért nem államtitkári mivoltában vett részt a nevezett eseményen, illetve országgyűlési képviselőként sem tartozik feladatkörébe digitális eszközök ünnepélyes átadása.
 8. A Bizottság rámutat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló jogi személyiséggel rendelkező, a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szerepel, alapítója a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény alapján az Országgyűlés, irányító szerve pedig a Kormány, így megfeleltethető a Ve. 142. §-a szerinti „állami szerv” fogalmának.
 9. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) 92. § (1) bekezdés 8. pontja kimondja, hogy az emberi erőforrások minisztere a Kormány oktatásért felelős tagja. A Statútumrendelet 100. § (2) bekezdése alapján az emberi erőforrások minisztere az oktatásért való felelőssége keretében többek között felel a Kormány köznevelési oktatáspolitikájának kialakításáért, ezen belül meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét; elemzi és ellenőrzi annak működését.
 10. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás (a továbbiakban: (EMMI SzMSz) 1. mellékletének 14.§ -a határozza meg, hogy a minisztériumban mely államtitkárok működnek, itt kerül felsorolásra az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár is. A 15. § aa) pontja szerint az államtitkárok részt vesznek az ágazat szakmai, politikai és fejlesztéspolitikai elveinek és stratégiáinak meghatározásában, az ab) pont szerint pedig eljárnak az ágazat szakmapolitikai ügyeiben, meghozzák a miniszteri döntést nem igénylő szakmapolitikai döntéseket, szükség esetén közvetlenül intézkednek vagy a miniszternél intézkedést kezdeményeznek.
 11. Az EMMI SzMSz. 1. mellékletének 52/A. § a) és c) pontjai alapján az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol többek között a minisztériumot érintő európai uniós fejlesztéspolitika és a fejlesztéspolitikai tárgyú előterjesztések előkészítése tekintetében, valamint összehangolja a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós programokból finanszírozott fejlesztések előkészítését és megvalósítását.
 12. A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat 4. pontjában meghatározott feladat – azaz a köznevelés és a szakképzés méltányos és hatékony működése, valamint a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében meghatározott digitális eszközállomány biztosítása a köznevelési és szakképzési intézményekben, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű tanulókra – elsődleges felelőseként az emberi erőforrások minisztere került megjelölésre.
 13. A Bizottság a csatolt bizonyítékok alapján megállapítja, hogy az eseményen jól láthatón feltüntetésre került, hogy a digitális eszközök beszerzését és átadását a Kormány – a „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” program keretein belül – az Európai Unió finanszírozásával valósította meg. A Bizottság rögzíti továbbá, hogy Beadványozó1. Facebook bejegyzésében sem utalt arra, hogy a folyó választási eljárásban jelöltként indul, jelölő szervezeteit nem említi, illetve azokhoz kötődő motívum, így például azoknak a választási eljárásban használt emblémája sem jelenik meg. Tekintettel tehát arra, hogy a köznevelési rendszer digitális átalakítása keretében megvalósuló, a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében meghatározott digitális eszközállomány biztosításának felelőse az EMMI minisztere, valamint arra a tényre, hogy az említett program uniós finanszírozással valósult meg, dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna a Kifogástevő által hivatkozott eseményen mint az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára vett részt és feladatkörében eljárva adott tájékoztatást a megvalósult fejlesztésről.
 14. A Ve. 142. §-ának az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 5. §-ával elfogadott, 2018. december 28-tól hatályos szövege értelmezését végezte el a Kúria a Kvk.III.38.043/2019/2. számú végzésében. A módosított rendelkezés ugyanis a választási szervek mellett az Alkotmánybíróság, a bíróságok, helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályon alapuló tevékenységét vette ki a Ve. hatálya alól. A Kúria e rendelkezéssel összefüggésben a Kormány és tagjai tevékenységét vizsgálta a döntésében. Álláspontja szerint a „[e] szervek, (…) a hatalommegosztás rendszerében természetüknél fogva az Országgyűlés és a Kormány politikáját hajtják végre, ez a funkciójuk, ekként jogszabályban meghatározott feladataik jelentős részben szükségszerűen politikai jellegűek, politikai döntéseken alapulnak, és politikai mérlegelés által meghatározottak. Az így gyakorolt tevékenységek egy része olyan kormányzati tevékenység, amely nem csak jelen Ve. szabályai szerint, de eltérő rendelkezés hiányában mögöttes szabályként alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 4. § (4) bekezdés a) pontja szerint közigazgatási per tárgyai sem lehetnek épp azért, mert azok jogi kötöttsége igen csekély vagy egyáltalán nincs, tipikusan csak a feladatköri-hatásköri szabályokban jelenik meg. A kormányzati tevékenység körébe tartozó közigazgatási cselekmények (mint egy miniszter kommunikációja) – fő szabály szerint – szabad belátáson alapulnak, diszkrecionális és döntően politikai döntések, mely törvényességi kontroll tárgyai sem a Kp. általános szabályai, sem a jelenlegi Ve. szabályai – a Ve. 142. §-ának módosítása óta – alapján nem lehetnek.”
 15. A Ve. 142. §-ának rendelkezése tehát csak abban az esetben teszi lehetővé a Kormány vagy a Kormány képviseletében végzett tevékenység vizsgálatát, ha az kívül esik a Kormány feladatkörén.
 16. Ezzel szemben éppen az állapítható meg, hogy az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 2022. február 16. napján, a közösségi oldalán megjelenő tevékenysége kifejtése során az ismertetett jogszabályokban meghatározott feladatát végezte, így az ezt vitató érvelés nem foghat helyt. A Bizottság a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján megállapítja, hogy a hivatkozott, közösségi oldalon megjelent bejegyzésekben nem szerepel olyan állítás, illetve arra utaló magatartás sem, amely arra utalna, hogy dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna tevékenysége az államtitkár jogszabályi feladatain túlmutatna, vagy ami arra utalna, hogy a jogszabályban meghatározott feladatait túllépte volna. Mindezekre figyelemmel, a Bizottság megállapítja, hogy az OEVB nem értékelte megfelelően a rendelkezésére álló bizonyítékokat és megalapozatlanul helyezkedett arra a jogi álláspontra, hogy Beadványozó1. tevékenysége kampánytevékenységnek minősült.
 17. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 13/2022. (II.22.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján megváltoztatja, és megállapítja, hogy a sérelmezett tevékenyég nem jogszabálysértő, ezért a Ve. 220. §-a alapján a kifogás elutasításának van helye.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2 § (1) bekezdés a), c) és e) pontjain, a 141-142. §-ain, a 217. § (1) bekezdésén, a 220. §-án, a 231. § (4)-(5) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 27.

 

 

                                                                                             Dr. Bozsóki Éva

                                                                               a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                             elnökhelyettese