1089/2014. NVB határozat - Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció képviselője által előterjesztett, az Európai parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista alapján választási bizottsági tag megbízására vonatkozó beadványa tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1089/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció képviselője által előterjesztett, az Európai parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista alapján választási bizottsági tag megbízására vonatkozó beadványa tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció képviselője által előterjesztett, a jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottságba történő tag megbízására vonatkozó kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció törvényes képviselője, 2014. április 22-én kelt beadványában bejelentette, hogy a szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 27. § (3) bekezdése alapján az Európai Parlament tagjainak választására a Nemzeti Választási Bizottságba dr. Csiha Juditot kívánja megbízni. Bejelentése tartalmazta a megbízni kívánt tag nevét, személyazonosító jelét és magyarországi lakcímét is.
A Ve. 20. § (1) bekezdés és a 27. § (2) és (3) bekezdései szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően pedig a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját a listát állító jelölő szervezetek bízzák meg.
A Ve. 30. §-ának rendelkezései szerint a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni, legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A Ve. 32. §-a szerint, ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek, mint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán közös pártlistát állító szervezetek a Ve. 27. § (2) bekezdése alapján 2014. február 28-án dr. Litresits Andrást bízták meg a Nemzeti Választási Bizottságba. Dr. Litresits András, figyelemmel a Ve. 37. §-ában foglaltakra, a 2014. március 3-án történt eskütételét követően gyakorolja jogait a Nemzeti Választási Bizottságban, mint megbízott tag.
A Ve. 29. §-a szerint a közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a Nemzeti Választási Bizottságba a Ve. 27. § és 28. § szerinti tag, azaz az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjai választásának jogcímén delegált tag megbízására. A Ve. hivatkozott szakasza szerint egy jelölő szervezet, illetve párt, egy választási bizottságba, legfeljebb a 27. § és 28. § szerinti számú tagot bízhat meg. A Ve. 29. § (2) bekezdésének alkalmazásában a jelölő szervezet által megbízott tagnak kell tekinteni azt a megbízott tagot is, akit a jelölő szervezet mint közös jelöltet vagy listát állító jelölő szervezet más jelölő szervezettel együttesen bíz meg.
Az egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló – 2013. december 11-én hatályba lépett – 2013. évi CCVII. törvény 28. § c) pontja oly módon módosította a Ve. 29. § (2) bekezdését, hogy megszüntette annak lehetőségét, hogy az Európai Parlament tagjainak választása során listát állító jelölő szervezetek akkor is megbízhassanak tagot a Nemzeti Választási Bizottságba, ha az országgyűlési képviselőcsoportjuk útján ott már rendelkeznek megbízott taggal.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 29. § (2) bekezdése nyelvtani és rendszertani értelmezése, valamint a fent hivatkozott jogszabály-módosítás tartalma mögött húzódó jogalkotói szándék egyértelműen arra irányul, hogy a jelölő szervezetek a választási bizottságokba kizárólag egy tagot bízhassanak meg. A Ve. 27. § (2) és (3) bekezdésében nevesített további egy-egy tag törvényi kitétel a Nemzeti Választási Bizottságnak az Országgyűlés által választott tagjaihoz képest jelenti a további tag megbízását, nem a már a Bizottságba a listaállítás jogán megbízott tagokhoz képest. Mindez következik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között választási alapelvből is.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében tehát egy jelölő szervezetnek csak egy megbízott tagja lehet a Nemzeti Választási Bizottságban, annak ellenére is, ha egyébként több jogcímen is jogosult lenne tag delegálására. Nem jogosít továbbá egy jelölő szervezetet több tag megbízására az sem, ha valamely választáson több jelölő szervezettel közösen állított listát, míg egy másik választáson önállóan állított listát. Abban az esetben, ha valamely jelölő szervezet az országgyűlési képviselők választásán a több jelölő szervezettel állított közös lista alapján a Nemzeti Választási Bizottságba tagot bízott meg, az Európai Parlament tagjainak választásán állított önálló listájának jogcímén újabb tag megbízására már nem jogosult. E jogértelmezéssel egyező álláspontot tartalmaz a Ve. indokolása is.
Fenti jogszabályi rendelkezésekből és jogértelmezésből következően, tekintettel arra, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek, mint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán közös pártlistát állító szervezetek e jogcímen a Ve. 27. § (2) bekezdése alapján delegáltak tagot a Nemzeti Választási Bizottságba, az Európai Parlament tagjainak választásán állított lista jogcímén e jelölő szervezetek külön-külön további tag megbízására a Ve. 33. § (2) bekezdése alapján csak az Országgyűlés alakuló ülésének napját követően jogosultak, amennyiben az Országgyűlésben nem alkotnak képviselőcsoportot. Amennyiben az Országgyűlésben frakciót alakítanak, úgy a Ve. 27. § (1) bekezdése alapján e jogcímen delegált tag látja el a frakciót alakított párt és az Európai Parlament tagjainak választásán listát állított jelölő szervezet képviseletét a Nemzeti Választási Bizottságba.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottságban a Demokratikus Koalíció képviseletét a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek által az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán állított közös lista alapján megbízott személy jelenleg is ellátja a Ve. 33. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időpontig, így nem valósul meg az esélyegyenlőség sérelme a jelölő szervezet vonatkozásában azért, mert ezen időpontig az Európai Parlament tagjainak választásán állított listája jogcímen további tag delegálására már nem jogosult. Ezzel ellentétes álláspont eredményezné az esélyegyenlőség sérelmét felvető többletjogosítványt a Demokratikus Koalíció számára a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjaival, valamint a jelölő szervezetek képviseletét ellátó megbízott tagokat delegáló szervezetekkel szemben.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Demokratikus Koalíciónak a Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására vonatkozó kérelme, a fent leírt okok alapján nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért azt a Ve. 32. § (2) bekezdése alapján visszautasítja.
III.
A határozat a Ve. 20. §-án, a 27. §-án, 30. §-án, a 32. §-án, a 33. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke