1088/2014. NVB határozat - K. Sz. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1088/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. Sz. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 47/2014. (IV.06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy 2014. március 31-én a választások hivatalos honlapján keresztül átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújtott be, melynek elbírálásáról értesítést nem kapott. Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának napján, április 6-án nem tudott élni választójogával, mivel nem szerepelt az ideiglenes lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben. Fentiek alapján kérte az ügy felülvizsgálatát.
Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 47/2014. (IV.06.) számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) V. és VI. fejezete nem állapít meg „semmiféle hatáskört a választási bizottság számára a névjegyzékkel kapcsolatban, azok tartalmára nincsen a választási bizottságnak semmiféle ráhatása.”
II.
Beadványozó 2014. április 19-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 47/2014. (IV.06.) számú határozatával szemben, melyben előadta, hogy az OEVB határozatát április 6-án hozta, postai úton azonban azt április 8-án adták fel, így a megjelölt törvényes határidőben nem tudta benyújtani jogorvoslati kérelmét. Beadványozó bizonyítékként mellékelte Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatala által feladott borítékot, az OEVB határozatát, valamint a helyi választási iroda – a beadványozó központi névjegyzékkel kapcsolatos – kérelmére vonatkozó döntését.
Fentiek alapján beadványozó kéri az ügy kivizsgálását.
III.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint „Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők”. Ugyanezen rendelkezés (3) bekezdése szerint „A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.”.
A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB április 6-i ülésén meghozott 47/2014. (IV.06.) számú határozata ellen 2014. április 9-én 16.00 óráig lehetett törvényes határidőn belül jogorvoslati kérelmet benyújtani. Beadványozó 2014. április 19-én 21 óra 13 perckor adta be fellebbezését a hivatkozott határozattal szemben.
A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint a törvény egyértelműen fogalmaz, mely szerint a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő a határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 órakor jár le. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 47/2014. (IV.06.) számú határozatával szemben 2014. április 19-én benyújtott fellebbezés elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvéből, valamint a Ve. határozat közlésére vonatkozó, 48. §-ában foglalt rendelkezéseiből következik, hogy a határozat rövid úton való közlése (akár jelenlévők részére a határozat átadásával, akár elektronikus dokumentum formájában) kiemelkedően fontos, tekintettel arra, hogy a választási eljárásban igen rövid, objektív jogorvoslati határidők érvényesülnek.
A Ve. 226. §-a szerint a fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a beadványozó 2014. április 19-én 21 óra 13 perckor nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, az illetékes választási iroda azonban azt – a Választási Ügyviteli Rendszeren keresztül – 2014. április 23-án 11 óra 06 perckor terjesztette fel a Bizottsághoz. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem késedelmes felterjesztése a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe, valamint a Ve. fent idézett rendelkezésébe ütközik, melynek következménye, hogy a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a fellebbezés elbírálására  meghatározott objektív határidő nem érvényesült.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
IV.
A határozat aVe. 10. § (1) és (3) bekezdésén,a 224. § (2) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke