1086/2014. NVB határozat - M. E. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1086/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. E. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 22-én kifogást nyújtott be, amelyben a 2014. évi választások érvénytelenségének megállapítását kérte. Kifogást tevő előadta, hogy a választás napján olyan tudatmódosító rendszerek befolyásolták az állampolgárokat Magyarországon, amelyek akadályozták a szabad döntés képességét. Előadta továbbá, hogy a választópolgárok választójog gyakorlásának titkossága is sérült a tudatmódosítások miatt. Mindezek a választók akaratát, olvasás- és íráskészségét, gondolkodását is erősen korlátozta. A kifogás mellékleteként a Veszprém megyei Napló egy oldalát csatolta.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.). 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben megállapított határidők jogvesztők, és a határidő annak utolsó napján 16.00 órakor jár le.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy kifogást tevő a 2014. április 6-án a szavazás során történt eseményekkel kapcsolatban terjesztett elő jogorvoslati kérelmet. A Bizottság, hivatkozva a fent leírtakra, megállapítja, hogy a beadványozó kifogása, tekintettel arra, hogy annak benyújtására törvényes határidőn belül 2014. április 9-én 16.00 óráig lett volna lehetősége, elkésett.
A Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és a b) pontja szerint a hivatkozott jogszabálysértés bizonyítékait. Ugyanezen bekezdés d) pontja a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját jelöli meg a kifogás kötelező tartalmi elemeként.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a benyújtott kifogás nem tartalmazza, hogy mely konkrét jogszabályi rendelkezések sérelmére került sor a választások során, valamint beadványozó nem csatolt állításainak alátámasztására alkalmas bizonyítékot sem. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogás a beadványozó személyi azonosítóját, mint kötelező elemet sem tartalmazza. E kötelező tartalmi elemek hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye a Ve. 215. § c) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján – mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett illetve, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § b) és c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, 297. § (1) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke