1073/2014. NVB határozat - a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet ügyében eljárva, az Európai Parlament tagjainak választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1073/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet ügyében eljárva, az Európai Parlament tagjainak választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) és a 338. § (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezését, mely szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Nemzeti Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.  
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezetet 101.500 Ft, azaz százegyezer-ötszáz forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó Nemzeti Választási Bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet által előírt A3 jelű formanyomtatványon 3300 darab ajánlóívet igényelt a Nemzeti Választási Irodától. A Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.
A Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. április 22-én 16.00 óráig 2 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Iroda részére.
Vajnai Attila, a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) 2014. április 24-én kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy a nevezett jelölő szervezet aktivistája kórházi kezelés alatt állt, így nem tudta átadni a hiányzó ajánlóíveket. Beadványozó álláspontja szerint a Ve. ajánlóívek leadására vonatkozó rendelkezései a demokratikus választás alapjait veszélyeztetik, így szükséges a „Köztársasági Elnöknél ezen törvény utólagos alkotmánybírósági felülvizsgálatának” kezdeményezése, egyúttal kéri a bírságot kiszabó határozat meghozatalának felfüggesztését „az alkotmányos vizsgálat” lezárásig.
II.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele”.
A Ve. az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó, 338. § (3) bekezdése szerint „a lista ajánlására a 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell”.
A Ve. 338. § (1) bekezdése alapján „A listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni”.
Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 18. §-a szerint „A listát legkésőbb 2014. április 22-én 16.00 óráig kell bejelenteni”.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint „A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) (…) 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 101 500 forint (…)”.
A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megállapítja, hogy a törvényes határidőn túl, azaz 2014. április 22-én 16.00 órát követően benyújtott ajánlóívek esetén a kiszabott bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele, azaz 50.750 Ft.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Bizottság gyakorlata szerint – melyet a Kúria többek között a Kvk.I.37.365/2014/3. számú végzésében is megerősített – az ajánlóívek jogvesztő határidőben való átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására, és ez okból a bírság kiszabásának mellőzésére, vagy alacsonyabb összegű bírság kiszabására nincs lehetőség.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 124. (2) bekezdésében és a 338. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat aVe. 10. § (1) bekezdésén, a 124. § (2) bekezdésén, a 338. § (1) és (3) bekezdésén, a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendeleten, a 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 18. §-án, a 483/2013. (XII.17.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke