107/2016. NVB határozat - dr. Cz. Cs. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

107/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Cz. Cs. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. szeptember 24. és 25. napján nyolc darab – tartalmilag egymással összefüggő – kifogást nyújtott be a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Mediaworks Hungary Zrt.-vel (a továbbiakban: Kiadó Zrt.) szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) foglalt választási alapelveket sértő magatartása miatt. Beadványozó álláspontja szerint a kifogásolt magatartás sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját, a választás tisztasága, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, továbbá a Ve. 146. § b) pontját és a 148. § (1) bekezdését.

 

Beadványozó a Tolnai Népújság napilapban, a Petőfi Népében, a 24 órában, a Heves Megyei Hírlapban, a Dunántúli Naplóban, a Békés Megyei Hírlapban, a Somogyi Hírlapban, Új Néplapban 2016. szeptember 24-én megjelent „Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!” kezdetű politikai hirdetéseket kifogásolta.

Az OEVB az ügy tárgyalását és érdemi elbírálását megelőzően a 2016. szeptember 26-án megtartott ülésén – a Ve. 217. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 8/2016. (IX.26.) számú Budapest 06. OEVB számú döntésével a Beadványozó 2016. szeptember 24. és szeptember 25. napján a „Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!” kezdetű politikai hirdetéssel összefüggésben a Kiadó Zrt. mint kiadó magatartásával kapcsolatban beadott 8 db kifogás együttes vizsgálata és elbírálása mellett döntött.

II.

Az OEVB határozatával szemben Beadványozó 2016. szeptember 27-én 12 órakor fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a határozat megváltoztatását. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB helytelenül értelmezte a Ve. 221. §-ának és a Ve. 217. § (1) bekezdésének rendelkezéseit. Beadványozó előadta, hogy az ügyek egyesítésére vonatkozó határozat nem az ügy érdemében hozott döntés, így ellene fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak sem lenne helye. Mindezek alapján az OEVB egyértelműen jogsértő döntést hozott azzal, hogy az egyesítés vonatkozásában jogorvoslati lehetőséget nyitott. Fellebbezésében kérte a jövőre nézve a jogalkalmazást segítő álláspont kialakítását és azt, hogy mutasson irányt a Bizottság az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok és a helyi választási bizottságok számára.

III.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

A fellebbezés – a Beadványozónak fel nem róható okból – érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

231. § (1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,

d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

 

A Ve. 44. § (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 221. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.

A Ve. 221. § (2) bekezdése szerint nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.

Megállapítható, hogy az OEVB támadott 8/2016. (IX.26.) Budapest 06. OEVB számú, a Ve. 217. § (1) bekezdése alapján meghozott határozata, amely az ügyek egyesítésére vonatkozott, nem az ügy érdemében hozott döntés volt. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti azon álláspontját, hogy az OEVB akkor járt volna el helyesen, ha az ügyek egyesítése tekintetésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott volna.

Tekintettel arra, hogy a választási bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntése ellen Ve. 221. § (2) bekezdése a fellebbezés lehetőségét egyértelműen kizárja, így a Nemzeti Választási Bizottság a 8/2016. (IX.26.) számú Budapest 06. OEVB számú határozatával szemben benyújtott fellebbezést a Ve. 231. §-a alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 44. §-án, a 217. §-án, 221. §-án, 231. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.

 

 

 

                                                                                        Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke