1066/2014. NVB határozat - a Seres Mária Szövetségesei által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1066/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Seres Mária Szövetségesei által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán – állított listát nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Seres Mária Szövetségesei, mint jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán az általa állított listát 2014. április 22-én 36 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 5961 ajánlóívet adott át.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. § (1)-(2) bekezdései szerint a listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni, melyet a Nemzeti Választási Bizottság vesz nyilvántartásba.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-a szerint listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet által benyújtott érvényes ajánlások száma 21.012, amely meghaladja az Epvjt. 5. §-ának (2) bekezdésében előírt mennyiséget.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a lista 14. helyén szereplő jelölt az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 33. melléklete (a továbbiakban: SZ2 nyomtatvány) szerinti formanyomtatványon megadott lakcíme eltér a központi névjegyzék adataitól. Tekintettel arra, hogy a jelölt az SZ2 nyomtatványon feltüntetett egyéb adata – név, személyi azonosító – alapján egyértelműen beazonosítható, azok teljes körűen megegyeznek a névjegyzék adataival, a Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyékben szereplő lakcímadata szerint a jelöltet nyilvántartásba veszi.
Tekintettel arra, hogy a Seres Mária Szövetségesei jelölő szervezet listájának bejelentése a törvényes feltételnek megfelel, ezért azt a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat az Epvjt. 5. §-án, a Ve. 127. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 331. §-án, a 338. §-án, a KIM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke