1064/2014. NVB határozat - A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1064/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán – állított listát nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, mint jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán az általa állított listát 2014. április 22-én 27 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 4998 ajánlóívet adott át.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. § (1)-(2) bekezdései szerint a listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni, melyet a Nemzeti Választási Bizottság vesz nyilvántartásba.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-a szerint listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
Az ajánlások ellenőrzésének eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet által benyújtott érvényes ajánlások száma 20.430, amely meghaladja az Epvjt. 5. §-ának (2) bekezdésében előírt mennyiséget.
Tekintettel arra, hogy A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt jelölő szervezet listájának bejelentése a törvényes feltételnek megfelel, ezért azt a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat az Epvjt. 5. §-án, a Ve. 127. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 331. §-án, a 338. §-án, a KIM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke