106/2018. NVB határozat - az Egyenlőség Roma Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

106/2018. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Egyenlőség Roma Párt (3630 Putnok, Huszár út 20.) nyilvántartásba vételének tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Egyenlőség Roma Pártnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. Az Egyenlőség Roma Párt postai úton 2018. február 8-án mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.
  2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontja szerint az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt és nemzetiségi önkormányzat lehet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
  3. A Ve. 119. § (1) és (2) bekezdései rögzítik, hogy azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be. Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán használandó nyomtatványok mintáját az igazságügyi miniszternek a Ve. 346. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott, a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1-35. mellékletei állapítják meg.
  4.  A párt jelölő szervezetként való bejelentése adatainak az IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában foglaltak szerinti feltüntetését, a szavazólapra vonatkozó egyes jognyilatkozatok megtételét, a nyomtatványnak a párt képviseletére jogosult általi aláírását és annak a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtását foglalja magában.
  5. Mindezek alapján megállapítható, hogy a párt jelölő szervezetként való bejelentésének elengedhetetlen formai feltétele a törvényi felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendeletben rögzített P1-es nyomtatvány használata.
  6. Az Egyenlőség Roma Párt kérelmének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a jelölő szervezet a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét nem az IM rendelet mellékletében meghatározott P1-es nyomtatványon kérte. A P1-es nyomtatványon előírt adattartalomhoz képest a párt bejelentésében megadott egyes adatok mellőzhetőek, illetve bizonyos adatokat (bírósági nyilvántartási számot, nyilatkozatot benyújtott jogorvoslati kérelemről való értesítésről) nem adott meg.
  7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Egyenlőség Roma Párt bejelentése nem felel meg a formai feltételeknek, mert a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét nem az IM rendelet által meghatározott formanyomtatványon kezdeményezte.
  8. Mivel az Egyenlőség Roma Párt bejelentése a fentiekben rögzített oknál fogva nem felel meg az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a jelölő szervezetek bejelentésével szemben rögzített jogszabályi feltételeknek, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét – a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján – visszautasítja.

 

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, 119. §-án, 133. §-án, 346. § b) pontján, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. február 9.

 

 

                                                                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                elnöke