105/2022. NVB határozat - a Megoldás Mozgalom által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

105/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított pártlistát 103 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A Megoldás Mozgalom jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlistáját 2022. február 26-án 110 fő jelölttel bejelentette.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább tizennégy megyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
 3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harminchatodik napig, azaz jelen választási eljárásban 2022. február 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet 19 megyében és a fővárosban összesen 102 egyéni választókerületi jelöltet állított, és a pártlistát a törvényi határidőn belül bejelentette.
 5. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére kötelezettséget vállal.
 6. A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Ve. 82. § (1) és (2) bekezdései szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A Vjt. 2. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.
 7. A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzésének eredménye alapján a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett pártlista 85. és 103. helyén szereplő jelöltek esetében az IM rendelet 17. melléklete szerinti L1 és a 18. melléklete szerinti SZ1 nyomtatványon megadott személyi azonosítóval e személyek nem szerepelnek a központi névjegyzékben, ezért a jelöltek azonosítása, adataiknak és választójoguknak a központi névjegyzékben való ellenőrzése nem volt elvégezhető. Mindezek alapján bejelentésük nem felelt meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében előírtaknak.
 8. Szintén nem felelt meg a bejelentése a lista 92., 95. és 100. helyén bejelentett jelöltjeinek, tekintettel arra, hogy előbbi kettő esetében az L1 nyomtatványon a jelöltek személyi azonosítója nem került rögzítésre, míg a 100. helyen szereplő jelölt esetében az L1 nyomtatványon a 11 számjegyből álló személyi azonosító helyett mindösszesen 7 számjegy szerepel. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. melléklete szerint a személyi azonosító tizenegy jegyű szám.
 9. A lista 97. helyén bejelentett személy esetében a jelölt által aláírt SZ1 nyomtatványon a központi névjegyzékben szereplőtől eltérő személyi azonosítót adott meg, míg a lista 107. sorszám alatt bejelentett jelölt esetében az L1 nyomtatványon került a központi névjegyzéktől eltérő személyi azonosító rögzítésre. Mindezek alapján megállapítható, hogy a lista 92., 95., 97., 100. és 107. sorszám alatti jelöltek bejelentése szintén nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek.
 10. A Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság visszautasítja a jelölt, nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
 11. A Ve. hivatkozott rendelkezései és a fentiekben rögzített indokok alapján a Bizottság visszautasítja a lista 85., 92., 95., 97., 100., 103. és 107. sorszám alatt bejelentett jelöltek nyilvántartásba vételét. A kiesett jelöltek helyére a listán soron következő jelöltek lépnek és a további jelöltek sorrendje ennek megfelelően változik.
 12. A Ve. 133. § (3) bekezdése szerint, ha a listán szereplő jelölt nem vehető nyilvántartásba, de a lista egyebekben a törvényi feltételeknek megfelel, a választási bizottság a listát az érintett jelölt mellőzésével veszi nyilvántartásba.
 13. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett lista egyebekben megfelel a Vjt.-ben és a Ve.-ben foglalt feltételeknek, így azt a 85., 92., 95., 97., 100., 103. és 107. sorszám alatt bejelentett jelöltek mellőzésével, 103 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

II.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság feltételei]

 1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3 § (1) – (2) bekezdéseinek rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből az 5. § szerinti összegnek a 3. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
 2. A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 8. §-án, a Kktv. 3. §-án, 6. § (2) bekezdésén, a Ve. 129. §-án, 132. §-án, 133. §-án, 253. § (1)-(2) bekezdésén, 254. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 27.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese