105/2014. NVB határozat - G. P. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
105/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság G. P. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Budapest 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 6-H/2014. (II. 18.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. február 15-én beadványt nyújtott be az OEVB-hez, amelyben indítványozta, hogy az OEVB határozattal állapítsa meg Dr. Váczy Attila OEVB tag megbízatásának megszűnését összeférhetetlenség okán. Beadványában – valamint 2014. február 16-án annak kiegészítésében - előadta, hogy Dr. Váczy Attila az OEVB mellett a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnak (a továbbiakban: HVB) is tagja egyidejűleg, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 18. § (1) bekezdés f) pontja alapján – mely szerint a választási bizottság tagja nem lehet más választási bizottságnak is tagja – összeférhetetlenségi oknak minősül, ami a Ve. 34. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bizottsági tag megbízatásának megszűnését vonja maga után. Beadványozó hivatkozott a Ve. 34. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a választási bizottságnak (jelen esetben az OEVB-nek) meg kell állapítania a tag megbízatásának megszűnését.
Az OEVB 2014. február 18-i ülésén beadványozó indítványát elutasította. A határozat indokolásában kifejtette, hogy Dr. Váczy Attila esetében az összeférhetetlenség nem áll fenn, mivel 2014. február 13-án kelt, a HVB-hez benyújtott nyilatkozatában lemondott a HVB-ben betöltött tagságáról.
II.
Beadványozó 2014. február 19-én az OEVB fent hivatkozott határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg az OEVB 6-H/2014 (II.18.) számú határozatát, és állapítsa meg, hogy Dr. Váczy Attila megbízatása az OEVB-ben megszűnt. Álláspontja szerint Dr. Váczy Attilát továbbra is a HVB tagjának kell tekinteni, a megbízatása nem szűnt meg, ami az OEVB-ben betöltött tagsága tekintetében összeférhetetlenséget eredményez. Kifejtette, hogy a Ve. 34. § (2) bekezdése szerint lemondás esetén a bizottsági tag megbízatásának megszűnését a bizottság állapítja meg határozatával, a megszűnési ok bekövetkezte önmagában nem szünteti meg a tag megbízatását, a joghatást kizárólag a választási bizottság ez ügyben hozott határozata váltja ki. Ilyen határozat meghozatalára jelen ügyben nem került sor, így Dr. Váczy Attila továbbra is a HVB tagjának minősül, aminek következtében – összeférhetetlenség okán – meg kell állapítani OEVB tagságának megszűnését.
A Budapest 07. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda a fellebbezés felterjesztéséhez kapcsolódóan kifejtette az ezzel kapcsolatos álláspontját, mely szerint a tag megbízatásának megszűnését megállapító bizottsági határozat nem konstitutív, hanem deklaratív hatályú, ennélfogva a megbízatás a lemondási nyilatkozat közlésének időpontjában megszűnik, a bizottság határozata utólag állapítja meg annak megtörténtét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy bár a Ve. 34. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottsági tag lemondása esetén a megbízatás megszűnését a választási bizottság határozatával állapítja meg, a megszűnés azonban a lemondás közlésével következik be. A lemondással érintett bizottság határozata – ahogyan arra a törvény szövege is utal - csak megállapítja a megszűnés tényét, a határozat deklaratív hatályú. A megállapító határozat meghozatalára a törvény határidőt sem állapít meg. Ennek következtében a megszűnés időpontja a lemondó nyilatkozat közlésének időpontja, függetlenül a bizottság határozatának időpontjától. Jelen ügyben Dr. Váczy Attila a lemondó nyilatkozatát 2014. február 13-án megtette, részéről a lemondás hatályosulásához további intézkedés vagy jognyilatkozat nem szükséges. A HVB határozatának elmaradása nem róható a terhére, hiszen lemondása folytán nem vesz részt a HVB munkájában sem. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a HVB jogszabály által előírt határozatának elmaradása nem érintheti az OEVB tagjának – a HVB tagságától függetlenül keletkezett - megbízatását, ezért az OEVB helyesen állapította meg, hogy Dr. Váczy Attila megbízatása az OEVB tagjaként fennáll.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 18. § (1) bekezdés f) pontján, 34. § (1) bekezdés b) pontján, (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 21.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke