1049/2014. NVB határozat - Ny. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1049/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Ny. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 95/2014. (IV. 11.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 9-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy édesapja az április 6-án tartott választáson nem élhetett alapvető állampolgári jogával, a szavazás lehetőségével. Előadta, hogy édesapja 4 éve a Schweitzer Albert Szeretetotthon lakója és ideiglenes lakcímként is ez a cím szerepel a lakcímkártyáján. A választási bizottság ígéretet tett, hogy április 6-án mozgóurnát küld erre a címre, azonban ez többszöri telefonos egyeztetés után sem történt meg. Kérte a kérelem kivizsgálását.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára hivatkozva, mivel az nem tartalmazta a beadványozó személyazonosító számát és lakcímét, melyek a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontjai alapján a kifogás kötelező tartalmi elemei.
II.
Beadványozó 2014. április 15-én 16 óra 30 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben pótolta a hiányzó személyi adatokat, valamint kérte kérelme mielőbbi elbírálását.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 2014. április 11-én meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezése 2014. április 15-én érkezett meg az OEVB-hez. A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. április 14-én 16 óráig nem érkezett meg, így az elkésettnek minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, 297. § (1) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 16.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke