1048/2014. NVB határozat - B.-né S. Zs. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1048/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság B.-né S. Zs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 42/2. OEVB/2014. (IV.12) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 9-én kifogást nyújtott be, amelyben előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi választása során a Budapest XI. kerület Egry József u. 3-11. sz. alatti általános iskolában kijelölt 11., 12., 13., 14. és 15. sorszámú szavazókörök a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét sértve, az időskorúak számára nehezen megközelíthető helyiségekben kerültek kialakításra.
Budapest 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 42/2. OEVB/2014 (IV.12.) számú határozatában a kifogást elutasította az alábbi indokok mellett. Az OEVB véleménye szerint nincs olyan jogszabályi előírás, amely a szavazókörök elhelyezésére szolgáló helyiségek kijelölésére adott helyzetben elvárható magatartást, meghatározott szempontokat írna elő, így a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme nem állapítható meg. Az OEVB megjegyezte, hogy az illetékes helyi választási iroda vezetőjével egyeztetéseket kezdeményez abból a célból, hogy a kifogásban megjelölt szempontokat a jövőbeni választások során fokozottan figyelemmel kísérjék.
II.
Beadványozó 2014. április 14-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be OEVB 42/2. OEVB/2014 (IV.12) számú határozatával szemben, melyben előadta, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve sérült a szavazókörök helyiségeinek kijelölése során. Beadványozó hivatkozott a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) éves jelentésére, mely szerint Budapesten 2013-ban 330.512 fő 65 év feletti állampolgár élt, akik választópolgárok is egyben. Beadványozó álláspontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve megköveteli azt, hogy a statisztikák alapján kerüljenek a szavazókörök helyiségei kijelölésre, és ezáltal azok az időskorúak számára is könnyen megközelíthetőek legyenek.
III.
A fellebbezés nem alapos.
A Ve. 165-167. §-a rendelkezik a szavazóhelyiségek kialakításáról, a 165. § (1) bekezdés a) pontja szerint „A szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen”. A Ve. 166. §-a szerint „Minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.”
A Nemzeti Választási Bizottság rögzítette, hogy a fent idézett törvényi rendelkezés nem határoz meg a helyi választási iroda vezetője számára arra nézve kötelezettséget, hogy valamennyi szavazás helyszínéül szolgáló épület akadálymentes kell, hogy legyen, a Ve. 166. §-ában foglalt kötelezettség kizárólag egy szavazóhelyiségre vonatkozik választókerületenként.
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerből – a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint hivatalból – beszerzett adatok alapján megállapította, hogy Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében az akadálymenetes szavazókörök száma 22.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy jogszabályi rendelkezések sérelme nem állapítható meg, mivel a Ve. 166. §-a minden választókerületben kizárólag egy szavazóhelyiség akadálymentesítésére vonatkozó kötelezettséget állapít meg. Ezen kötelezettséget az érintett választókerület teljesítette, mivel az akadálymenetes szavazókörök száma 22.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem valósult meg a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv sérelme.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának alapelv érvényesítése érdekében a Ve. lehetővé teszi a választójog gyakorlásához szükséges speciális segítség igénybevételét. Ennek megfelelően, amennyiben a választópolgár akadálymentes szavazóhelyiségben kíván szavazni, azt szükséges előre jeleznie a lakóhelye szerinti illetékes helyi választási irodánál, mely kérelem alapján a központi névjegyzékben rögzítésre kerül az igényelt segítségnyújtás fajtája (jelen esetben az akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása) és azt valamennyi választás során biztosítani kell az érintett választópolgár számára.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) és d) pontján, a 43. § (4) bekezdésén, 88. §-án, 91. §-án, a 165-167. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 16.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke