104/2022. NVB határozat - A MI Pártunk - IMA által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

104/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság A MI Pártunk - IMA (1103 Budapest, Gergely utca 68.) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság A MI Pártunk - IMA jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. A MI Pártunk - IMA jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított pártlistáját 2022. február 26-án 28 fő jelölttel bejelentette.
  2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább tizennégy megyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.
  3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harminchatodik napig, azaz jelen választási eljárásban 2022. február 26-án 16.00 óráig lehetett bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy A MI Pártunk - IMA jelölő szervezet a pártlistáját a törvényi határidőn belül bejelentette. A listaállítás Vjt. 8. §-ában előírt feltételének vizsgálata kapcsán a Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet 7 megyében és a fővárosban összesen 10 egyéni választókerületi jelöltet állított.
  5. A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
  6. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy A MI Pártunk - IMA jelölő szervezet pártlistájának bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy az általa állított jelöltek száma és területi eloszlása nem felel meg a Vjt. 8. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi követelményeknek. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Vjt. 8. §-án, a Ve. 129. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 253. §-án, a 254. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 27.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese