1037/2014. NVB határozat - a D. I. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1037/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a D. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 96/2014. (IV. 12.) számú határozat elleni fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) 96/2014. (IV.12.) számú határozatával az Egyéni Választókerületi Választási Eredményről szóló 2014. április 12. napján kelt jegyzőkönyv alapján megállapította a Budapest 08. számú országgyűlési egyéni választókerületi választás eredményét.
Beadványozó 2014. április 13-án fellebbezést nyújtott be az OEVB eredményt megállapító határozatával szemben, melyben előadta, hogy álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérültek a választás során. Beadványozó szerint egyértelműen megállapítható, hogy olyan jelöltek indultak a választáson, akik ígéretükkel és korábbi esküjükkel ellentétesen nem tartották be a jogszabályokat és azt nem is akarták másokkal betartatni. Mindez az ország összes választókerületére vonatkozik.
Beadványozó 2014. április 14-én 12 órakor a fellebbezést kiegészítette azzal a megjegyzéssel, hogy a fellebbezés elbírálására nem fogad el magyar hatóságot, mert Magyarországon nincs legitim közhatalom.
II.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők. A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen választási bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó fellebbezése részben az országgyűlési választásokra nyilvántartásba vett képviselő-jelöltállítással szembeni jogorvoslat minősül, azt azonban a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, tekintettel arra, hogy a beadvány elkésett.
A Ve. 215. § d) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a képviselők vagy képviselőjelöltek munkájának megítélése vagy értékelése nem tartozik egyik választási bizottságok hatáskörébe sem.
A Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a b) pont alapján a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a fellebbező a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem hivatkozott a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, továbbá a Ve. 241. § (2) bekezdés b) pont szerint az eredmények összesítésére és az eredmény megállapításra vonatkozó szabályok megsértésére sem.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést é érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelmében azon állítását, miszerint olyan jelöltek indultak a választáson, akik a korábbi esküjükkel ellentétesen nem tartották be a jogszabályokat és másokkal sem akarták betartatni a törvényeket, semmilyen módon nem bizonyította. A Bizottság rögzíti, hogy fellebbezés benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli, azonban a beadványozó által megjelölt, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt választási alapelvi sérelmek konkrét bizonyítására érdemi bizonyítékot nem terjesztett elő.
A fentiekben rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
II.
A határozat a Ve. 10. §-án, 223. §-án, a 224. §-án, a 231. § (1) bekezdésén, a 241. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 14.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke