1036/2014. NVB határozat - M. E.által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1036/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. E. (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 52/2014. (IV. 11.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül az indokolásban foglaltak szerint utasítja el.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapesti 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület (OEVK) 5. számú szavazatszámláló bizottságának tagja 2014. április 9-én kifogást nyújtott be a szavazókörben 2014. április 6-án történt jogszabálysértő eseményekre hivatkozással. Állítása szerint nem került sor az urnák szabályos lezárására, ami álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 174. §-át, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt választási alapelveket sérti. Ennek alátámasztására tanúnyilatkozatot csatolt. Kifogástevő állítása szerint továbbá a szavazatszámláló bizottság nem biztosította a mozgóurnát igénylő és az átjelentkezőként szavazó választópolgárok számára a Ve. 275. § (2) bekezdésében írt speciális borítékot. Ezen hiányosság a szavazatok érvénytelenítéséhez vezetett, ami az érvénytelen szavazatoknak az országos átlag tízszeresének megfelelő arányát eredményezte. A fentiek alapján kérte a jogsértés megállapítását, a szavazás eredményének megsemmisítését és a szavazás megismétlését.
Az OEVB a Ve. 215. § d) pontjára – hatáskör hiánya - hivatkozva a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Kifogástevő beadványát a szavazóköri eredmény elleni jogorvoslatként minősítette, amely eredmény ellen jogorvoslatnak kizárólag az OEVB választókerületi eredményt megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezéssel együtt van helye.
Beadványozó 2014. április 12-én fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen. Álláspontja szerint az OEVB a kifogást tévesen nyilvánította a szavazóköri eredmény elleni jogorvoslatnak, mivel az a szavazatszámláló bizottságnak a Ve. tételes rendelkezéseibe, valamint a Ve.-ben meghatározott választási alapelvekbe ütköző cselekményeit kifogásolta. Erre hivatkozással kérte az OEVB határozatának megváltoztatását, a kifogásnak helyt adást.
II.
A Ve. 241. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a választás eredményét megállapító döntés ellen benyújtott jogorvoslatot a szavazóköri eredményt megállapító döntés törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a választások napján a szavazatszámláló bizottság jogsértő eljárása ellen irányult, nem minősül a szavazóköri eredményt megállapító döntés elleni jogorvoslatnak, mivel egyértelműen a szavazatszámláló bizottság eljárási cselekményeinek jogszerűségét kérdőjelezi meg. A hivatkozott jogszabálysértések ugyan kihathatnak a választás eredményére is, azonban a kifogás nem tekinthető a Ve. 241. §-a szerinti jogorvoslatnak. Az OEVB ezen indokból tévesen döntött a Ve. 241. § (1) bekezdésére alapítottan, a Ve. 215. § d) pontjára hivatkozva a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, mivel annak elbírálására a Ve. 297. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezik hatáskörrel.
A Nemzeti Választási Bizottság ugyanakkor megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait. Az urnák lezárását a közokiratoknak minősülő szavazóköri jegyzőkönyvek igazolják, ennek megcáfolására megfelelő bizonyítékot (képfelvétel) kifogástevő nem csatolt, az általa benyújtott tanúnyilatkozatot a Nemzeti Választási Bizottság nem tekinti annak. Kifogástevő azon állításának alátámasztására, hogy a mozgóurnát igénylő valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára nem biztosították a Ve. 275. § (2) bekezdésében meghatározott speciális borítékot, semmilyen bizonyítékot nem csatolt. A fenti kötelező tartalmi elem hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye a Ve. 215. § c) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontján, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés b) pontján, 241. §-án, 297. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, 297. § (1) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 14.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke