1035/2018. NVB határozat - a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

1035/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában (1026 Budapest, Júlia utca 9.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában megüresedett mandátumot az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület (2040 Budaörs, Liliom utca 15.) listájának 40. sorszám alatti helyén szereplő Patzelt Hajnalka részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. október 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés i) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával. A Nektv. 108. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az elnök megbízatása megszűnik halálával.

[2]    Heinek Ottó a Nemzeti Választási Bizottság 1430/2014. számú határozatával szerzett mandátumot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: Önkormányzat) az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület listájáról. Az Önkormányzat újonnan megválasztott elnöke 2018. szeptember 19-én írásban tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Heinek Ottó az Önkormányzat korábbi elnöke 2018. augusztus 20-án elhunyt.

[3]    A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

[4]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[5]    A listát állító jelölő szervezet, az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület elnöke a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2018. szeptember 10-én kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2018. szeptember 19-én eljuttatott nyilatkozatában – az elhunyt képviselő helyére a lista 40. sorszám alatti helyén szereplő Patzelt Hajnalkát jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot Patzelt Hajnalka részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]    A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés i) pontján, a 108. § (1) bekezdés h) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. október 25.                         

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke