1034/2014. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Pasztorniczky István által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1034/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Pasztorniczky István (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 35/2014. (IV. 8.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és f) pontjában foglalt alapelvek megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Iroda a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a szavazatszámláló bizottságokba megbízott tagjai részére nem adta át 2014. április 5-ig a Nemzeti Választási Iroda által szerkesztett, KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére az országgyűlési képviselők választásához 2014. április 6. című oktatási anyagot nyomtatott formában. A kifogásában foglaltak alátámasztására három személyt jelölt meg a választási bizottság által történő meghallgatásra. A kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg, hogy a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Iroda fentiekben részletezett cselekményével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és f) pontjában foglalt alapelveket és kérte a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
Az OEVB a beadványozó kifogását 35/2014. (IV. 8.) számú határozatában elutasította. Határozatában hivatkozott a Ve. 75. § (1) bekezdésének rendelkezésére, és rögzítette, hogy a Ve. az oktatás rendjére, tartalmára, határnapjára vonatkozóan a választási irodák részére külön előírást nem tartalmaz. A Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Iroda 2014. március 26-án, a választási bizottsági tagok eskütételét követően oktatástechnológiai eszközök felhasználásával a választási szervek tagjai számára a feladatellátásukhoz szükséges joganyagot, információt ismertette. Az OEVB álláspontja szerint a választási iroda a Ve. 75. § (1) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettségének eleget tett, továbbá megjegyezte, hogy a kifogástevő által hivatkozott választási füzet a választások hivatalos honlapján, bárki számára hozzáférhető módon, közzétételre került.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó 2014. április 11-én 12 óra 22 perckor, elektronikus úton fellebbezést nyújtott be. Jogorvoslati kérelmében fenntartva kifogásában leírtakat, ismételten rögzítette, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott, KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére az országgyűlési képviselők választásához 2014. április 6. című oktatási anyagnak a szavazatszámláló bizottság tagjai részére történő átadásának elmulasztásával, illetve annak csak a választás napján történő átadásával a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Iroda és más, e gyakorlatot folytató helyi választási irodák megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), d) és e) pontjában foglalt választási alapelveket. Fellebbezésében rögzítette, hogy bár formailag és tételesen valóban nem tartalmaz a jogszabály előírást arra vonatkozóan, hogy az ún. választási füzet oktatási segédanyagot mikor és milyen formában kell átadni a szavazatszámláló bizottság tagjai részére, a jogalkotó szándékának megerősítése, az esélyegyenlőség és a választás tisztaságának biztosítása érdekében szükségesnek tartja az írásos oktatási anyag előzetes és egységes időpontban való átadását.
Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
 
 
II.
A kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat a Ve. 212. §-a rögzíti. A Ve. irányadó rendelkezése szerint, az írásban előterjesztett kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékát.
A Ve. 43. § (2) bekezdése szerint, a választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése szerint, a választási bizottság a kérelmező részére - kérésére - biztosíthatja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
Fenti jogszabályi rendelkezés szerint, a Ve. a bizonyítási eljárás során kizárólag a kérelmező és az ellenérdekű fél részére biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Minden más esetben, figyelemmel a Ve.-ben meghatározott rövid határidőkre és az eljárás sommás jellegére, a bizonyításra nyilatkozat, illetve tanúvallomás esetében is, annak írásban, a jogorvoslati kérelemmel egyidejűleg való előterjesztésére van lehetőség. Sem a jogorvoslati eljárás, sem annak időbeli feltételei nem adottak ahhoz, hogy a kérelmező, vagy az ellenérdekű fél szóbeli tanúvallomások sorozatának indítványozásával bizonyítsa a jogorvoslati kérelemben előadottakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó, aki egyben a 2014. április 6-án előterjesztett kifogás benyújtója is volt, jogorvoslati kérelméhez nem csatolta az általa vélelmezett jogsértés bizonyítékát, csupán három személy meghallgatását kezdeményezte a kifogásában foglaltak alátámasztása érdekében. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nincs lehetőség a kifogásban állított jogszabálysértés érdemi vizsgálatára akkor, ha a választási bizottság részére nem állnak rendelkezésre olyan konkrét bizonyítékok, amelyek a jogszabályi rendelkezéssel egybevethetők lennének. Tekintettel arra, hogy a beadványozó kifogásához nem csatolta azon szavazatszámláló bizottsági tagok írásbeli nyilatkozatát, amelyben rögzítették a kifogástevő által jogorvoslati kérelmében előadottakat, nevezetesen, hogy nem, vagy álláspontjuk szerint csak késedelmesen kapták meg a KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére az országgyűlési képviselők választásához 2014. április 6. című oktatási anyagot, az OEVB-nek a kifogás érdemben történő vizsgálatára nem lett volna lehetősége, azt a Ve. 215. § c) pontja alapján, bizonyítottság hiányában, érdemi vizsgálat nélkül kellett volna elutasítania.
Fentiek alapján, a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – az OEVB 35/2014. (IV. 8.) számú határozatát oly módon változtatja meg, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
 
II.
A határozat a Ve. 43. §-án, a 212. §-án, a 215. § c) pontján, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 14.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke