1033/2018. NVB határozat - Döbrei István magánszemély ügyében eljárva, az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség elmulasztása miatt kiszabandó bírság tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

1033/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Döbrei István magánszemély (a továbbiakban: Szervező) ügyében eljárva, az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség elmulasztása miatt kiszabandó bírság tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdését azzal, hogy az „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés 5 darab aláírásgyűjtő ívét nem adta át a Nemzeti Választási Irodának 2018. szeptember 15-én 16.00 óráig.

E kötelezettség elmulasztása miatt a Nemzeti Választási Bizottság Szervezőt 5.000 Ft, azaz ötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V182091611. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. október 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó törvényi kötelezettség]

[1]    A Nemzeti Választási Bizottság 2018. február 16-án, 115/2018. számú határozatával hitelesítette Szervező „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezését. A döntés erre irányuló jogorvoslati kérelem hiányában 2018. március 5-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

[2]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 148. § (3) bekezdése értelmében a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló eljárás során a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvénynek az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltéréssel.

[3]    A népszavazási kezdeményezésről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 18. § (1) és (4) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásának napját megelőző és követő negyvenedik nap között szünetel az aláírásgyűjtés. A Nemzeti Választási Iroda a szavazás napját követő negyvenedik napon átadja a szervező részére az általa igényelt mennyiségű, a hitelesített kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet.

[4]    Fentiekre figyelemmel és az Nsztv. 18. § (4) bekezdése alapján Szervező először a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választását követő negyvenedik napon, azaz 2018. május 18-án 100 db, majd ezt követően az Nsztv. 14. § (2) bekezdése alapján 2018. május 29-én további 100 db, a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete szerinti aláírásgyűjtő ívet vett át a Nemzeti Választási Irodától.

[5]    Az Nsztv. 19. § (1) és (3) bekezdése alapján „[a] szervező a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit azok átvételét követő százhúsz napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából. (…) Az (1) bekezdés szerinti benyújtással egyidejűleg, de legkésőbb az (1) bekezdés szerint az aláírásgyűjtő íveik benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napján a szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után ezer forint.”

[6]    Szervező a rendelkezésére álló határidőt megelőzően, 2018. augusztus 27-én 14 óra 35 perckor nyilatkozata szerint 195 darab aláírásgyűjtő ívet adott át a Nemzeti Választási Irodának.

[7]    Az IM rendelet 3. §-a szerint a Nemzeti Választási Irodának ellenőriznie kell, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát jeleznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnak.

[8]    A Nemzeti Választási Iroda az átvételt követően elvégezte az IM rendelet 3. §-a szerinti ellenőrzést és megállapította, hogy Szervező az átvett 200 darab aláírásgyűjtő ívből 5 darabot nem adott át és azt az ívek benyújtására rendelkezésre álló határidőben – 2018. szeptember 15-én 16.00 óráig – sem pótolta.

[9]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette az Nsztv. 19. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét azzal, hogy „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés kapcsán igényelt aláírásgyűjtő ívek közül, az ívek benyújtására rendelkezésre álló határidőben 5 darab ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. Mivel az eljárás során a Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalból kell eljárnia, és a mulasztás okainak mérlegelésére nincs lehetősége, Szervezőt 5.000 Ft bírság megfizetésére kötelezi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

A határozat a Nektv. 148. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 14. § (2) bekezdésein, a 18. §-án, a 19. § (1) és (3) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 219. § (3) bekezdésén, az IM rendelet 3-4. §-án és az 1. mellékletén, az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 8. §-án, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. október 25.

 

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke