1032/2014. NVB határozat - Hőnig Árpád, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagja által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1032/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Hőnig Árpád, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagja (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 46/2014. (IV. 06.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy az 58. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjai jogszabálysértő módon jártak el, továbbá a szavazatszámláló bizottság elnöke megtagadta tőle a névjegyzék kezelését, ellenben a FIDESZ által delegált tag részére megengedte. Álláspontja szerint a bizottság elnöke részrehajlóan járt el. Kétszer is jelezte a jogszabálysértéseket, de nem talált meghallgatásra.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára hivatkozva, mivel az nem tartalmazta beadványozó lakcímét, személyi azonosítóját, a jogszabálysértés megjelölését valamint a jogszabálysértés bizonyítékait, melyek a Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogás kötelező tartalmi elemei.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. április 6-án, mint az „MSZMP delegáltja” fellebbezést nyújtott be, melyben ismételten felsorolta a szavazatszámláló bizottság és elnöke által álláspontja szerint elkövetett jogsértéseket. Beadványozó ezenfelül megadta lakcímét, személyi azonosítóját és egyéb adatait is, és kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt.
II.
A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölést, b) pontja szerint a jogszabálysértés bizonyítékait. Ugyanezen bekezdés c) pontja kérelmező lakcímét, d) pontja személyi azonosítóját jelöli meg a kifogás kötelező tartalmi elemeként. Ezek hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. Mivel a kifogás ezen elemeket nem tartalmazta, az OEVB helyesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Ve. 215. § c) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a kifogás hiányzó kötelező tartalmi elemeinek – így jelen esetben beadványozó személyi azonosítójának - pótlására a másodfokú eljárásban nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke