1031/2014. NVB határozat - Herczeg Zsolt, a FIDESZ Mezőtúri szervezetének elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1031/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Herczeg Zsolt, a FIDESZ Mezőtúri szervezetének elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 46/2014. (IV. 06.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. április 6-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy 2014. április 2-án, 16 óra körüli időpontban Mezőtúron a Damjanich utca 3. számú ingatlan kapujában, közterületen a FIDESZ által megbízott személy kézbesítette a választóknak Orbán Viktor miniszterelnök levelét. Az MSZP városi képviselője, Rózsa Endre megjelent a helyszínen és a megbízott személy további tevékenységét megakadályozta, fenyegetően kérdőre vonta és elvette a papírokat a kezéből és csak Mezőtúr polgármesterének megérkezése után távozott a helyszínről. Álláspontja szerint Rózsa Endre ezen magatartása sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, ezért kérte eltiltását a további jogsértéstől.
Az OEVB a kifogást magánszemély által benyújtott beadványnak minősítette és érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § d) pontjára hivatkozva, mivel az nem tartalmazta beadványozó személyi azonosítóját, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. április 6-án fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy az OEVB tévesen állapította meg, hogy a kifogást magánszemélyként nyújtotta be. A Mezőtúri FIDESZ szervezet – amely álláspontja szerint a kifogás benyújtójának minősül - pedig nem rendelkezik bírósági nyilvántartásba vételi számmal, mivel nem jogi személy. A fentiek alapján kérte a fellebbezés elbírálást és a kifogással érintett ügy kivizsgálását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helyesen állapította meg, hogy beadványozó a kifogást magánszemélyként nyújtotta be, mivel a szöveg elején a neve, a lakcíme és személyazonosító igazolványának száma szerepel, kizárólag a kifogás végén található arra utalás, hogy beadványozó egyben a FIDESZ Mezőtúri szervezetének elnöke is. A kifogás nem tartalmaz azt alátámasztó adatot, mely szerint beadványozó szervezet képviseletében járna el. A Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogástevő személyi azonosítóját. Ennek hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. Mivel a kifogás ezen adatot nem tartalmazta, az OEVB helyesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Ve. 215. § c) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a kifogás hiányzó kötelező tartalmi elemeinek – így jelen esetben beadványozó személyi azonosítójának - pótlására a másodfokú eljárásban nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontján, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke